Het aanwascontract doorgelicht
aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

Prof.  Jos Ruysseveldt

Webinar op vrijdag 26 januari 2024

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: fiscaal neutraal? Vlabel sprak zich uit op 18 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 19/04/2019

Probleemstelling

De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst, meer bepaald het geval waar de ouder(s) aan  één of meer kinderen, die reeds een schenking of een ander voordeel hebben gekregen, de last oplegt/opleggen een geldsom te betalen aan één of meer andere kinderen die tot dan toe minder werden bevoordeeld.

Antwoord Vlabel (standpunt nr. 19006 van 18 maart 2019)

De toekenning van een schuldvordering zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW moet beschouwd worden als een onrechtstreekse schenking door de ouder(s) aan het kind dat de schuldvordering verkrijgt.

Bijgevolg is er op de waarde van de schuldvordering schenk- of erfbelasting verschuldigd in de rechte lijn, volgens het hierna aangeduide onderscheid.

  1. Wordt de betaling van de schuldvordering opgelegd aan een kind dat eerder een met schenkbelasting belaste schenking heeft verkregen, dan is de toekenning van de schuldvordering een last die onder de toepassing valt van artikel 2.8.3.0.1, §3 VCF.
    De last zal in mindering worden gebracht van het bedrag van de hoofdschenking nadat de last op zijn beurt is belast in hoofde van de begunstigde van de schuldvordering. Door de heffing op de secundaire schenking ontstaat een recht op teruggave voor de hoofdbegiftigde.
  2. Wordt de schuldvordering betaalbaar gesteld bij het overlijden van de toekomstige erflater en wordt de schuldvordering niet opgelegd als last van een gedane onroerende schenking, dan is de toekenning van de schuldvordering een legaat in de zin van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, zodat ze onder de toepassing valt van de erfbelasting.

In de andere gevallen valt de schuldvordering onder de toepassing van de schenkbelasting.

De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

Studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ (04.02.2020)

Prof. Jos Ruysseveldt spreekt samen met mr. Kevin Desmet (advocaat-vennoot a.lex advocaten) tijdens de studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ op dinsdag 4 februari 2020 in Antwerpen.

In de ochtend spreken Prof. Jos Ruysseveldt en mr. Kevin Desmet over ‘Welke clausules bij vijf frequente contracten tussen partners vragen bijzondere aandacht?’.

In de namiddag spreekt mr. Sofie Longerstay (advocaat Wanted Law) over ‘Aandachtspunten bij oprichting van of verwerven van aandelen in vennootschappen tussen partners’.

Studiedag ‘Contracten tussen partners’

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen