Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Successieplanning tussen (nieuwe) echtgenoten, eventueel in combinatie met uitsluiting van de kinderen uit eerste huwelijk? (Argus Advocaten)

Auteur: Vanessa Vliegen (Argus Advocaten)

Het beding van aanwas van roerende goederen wordt steeds meer aangewend als middel in het kader van successieplanning, en terecht !

Via een beding van aanwas is het immers mogelijk om de langstlevende te beschermen bij overlijden van zijn/haar partner zonder schenk- of erfbelasting verschuldigd te zijn EN zonder risico op inkorting (door de kinderen uit het eerste huwelijk).

Wat?

Het beding van aanwas is een kanscontract (contract ten bezwarende titel) waarbij het aandeel van een welbepaald goed (bv. een beleggingsportefeuille, de gelden op een bepaalde rekening, de auto, de meubels, de aandelen, …  ) van de eerststervende partner onder opschortende voorwaarde van zijn/haar vooroverlijden zal aanwassen bij het aandeel van de langstlevende partner.

De langstlevende zal op deze manier aldus de opgesomde goederen verkrijgen, enkel en alleen door de andere partner te ‘overleven’.

Voordeel?

Een belangrijk voordeel is dat deze verkregen goederen geen aandeel meer uitmaken van de opengevallen nalatenschappen, omdat zij contractueel werden toebedeeld aan de langstlevende partner.

De langstlevende dient hierdoor de soms onzekere afwikkeling van een nalatenschap niet af te wachten en heeft geen uitstaans met eventuele kinderen uit het eerste huwelijk, die hun aandeel menen te moeten opeisen.

Dit biedt een grotere zekerheid aan de langstlevende, zeker wanneer de familiale banden niet optimaal zijn.

Aangezien het aandeel van de eerststervende niet in de nalatenschap valt, zal de langstevende hierop bovendien GEEN erfbelasting verschuldigd zijn.

Gezien het een contract ten bezwarende titel betreft, is er  ook GEEN schenkbelasting verschuldigd.

Hoe?

Opdat het beding van aanwas als instrument van successieplanning kan worden aangewend, dienen wel bepaalde regels te worden gerespecteerd:

  • Het voorwerp van het beding van aanwas moet duidelijk omschreven en bepaalbaar zijn (bijvoorbeeld de tegoeden op rekening X, de beleggingsportefeuille Y, …). Het beding van aanwas mag dus niet een algemeenheid van goederen betreffen zoals bijvoorbeeld : ‘al mijn roerende goederen’.
  • De kansen van de partners dienen evenwichtig te zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een gelijkaardige levensverwachting. De gelijkaardige levensverwachting wordt niet enkel beoordeeld op basis van de leeftijd van de partners, maar er wordt tevens rekening gehouden met hun gezondheidstoestand. Indien hierover twijfel bestaat, kan het aangewezen zijn om een voorafgaande beslissing uit te lokken bij VLABEL of een medisch attest toe te voegen aan de akte.
  • Het beding van aanwas heeft betrekking op eigen goederen.
  • Beide echtgenoten/partners doen op dit moment een gelijkwaardige inbreng.

Kortom : het aanwenden van een roerend aanwasbeding over een gedeelte van uw roerende goederen kan een mooie opportuniteit bieden indien u uw partner wil wapenen tegen eventuele vorderingen van reservataire erfgenamen of tegen een hoge rekening aan de fiscus (erfbelasting)!

Bron: Argus Advocaten

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen