50 jaar Wet Breyne

Webinar op 21 oktober 2021

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Contracten anno 2021

Webinar on demand

Splitsing verzekeringspolissen. Beslissing Vlabel van 11 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 29/07/2020

Wat was het voorwerp van de aanvraag?

1. De aanvraag strekt ertoe enerzijds bevestiging te verkrijgen dat de verrichtingen in het geheel van de omstandigheden (met name het afsluiten van de verzekeringspolis op twee hoofden, gevolgd door een schenking (verzekeringsgift) door de langstlevende verzekeringnemer aan de begunstigden) geen aanleiding zullen geven tot de heffing van erfbelasting bij het overlijden op grond van de algemene antimisbruikbepaling opgenomen in artikel 3.17.0.0.2 VCF.

2. De aanvraag strekt ertoe om bevestiging te krijgen dat de overdracht van de rechten als verzekeringnemer bij het overlijden van de eerststervende verzekeringnemer naar de langstlevende verzekeringnemer niet onderworpen is aan artikel 2.7.1.0.6 VCF, aangezien de overdracht geen betrekking heeft op de geldelijke voordelen verbonden aan de verzekeringscontracten.

3. De aanvraag strekt ertoe zekerheid te verkrijgen of de splitsing van de huidige polissen in twee maal drie afzonderlijke verzekeringspolissen al dan niet zal beschouwd worden als een afkoop, waardoor erfbelasting conform artikel 2.7.1.0.6 VCF zal verschuldigd zijn in de nalatenschap van wijlen de heer X.

4. De aanvraag strekt er tot slot toe om bevestiging te krijgen dat de aftrekregeling ingevolge de verzekeringsgift (vervat in artikel 2.7.3.2.8, §2 VCF) kan worden toegepast in de nalatenschappen van beide verzekeringnemers bij het heffen van de erfbelasting conform artikel 2.7.1.0.6 VCF, dan wel in de nalatenschap van wijlen de heer X in de mate waarin u de mening bent toegedaan dat de splitsing van huidige polissen in drie afzonderlijke verzekeringspolissen zal beschouwd worden als een afkoop.

Lees hier de conclusies en de volledige Voorafgaande Beslissing nr. 20013 van 11 mei 2020