Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Schenking levensverzekeringen via notariële akte, maar begiftigde verwittigt de bank niet. Wat met de erfbelasting? Vonnis van 4 januari 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 19 mei 2020 schenkt A de volle eigendom van twee levensverzekeringscontracten afgesloten bij de bank vooruit en buiten erfdeel aan haar nicht B.

In de schenkingsakte wordt uitdrukkelijk gesteld dat de begiftigde ‘vanaf heden de volle eigendom van het voorwerp van onderhavige schenking bekomt’ en dat de begiftigde haar eigendomsverkrijging aan de financiële instelling, die de bewaarder is van de geschonken zaken, zal melden door overhandiging van een afschrift van de notariële akte.

Er werden schenkingsrechten op de afkoopwaarde van de geschonken levensverzekeringovereenkomst geheven en betaald.

Op 6 juni 2020 overlijdt A. Bij testament is B algemeen legataris.

B had de eigendomsverkrijging (nog) niet gemeld aan de bank (melding voorzien in artikel 184 Verz.W.).

Ze was nog niet overgegaan tot de wijziging van de begunstigingsclausule.

De vraag stelt zich of er erfbelasting moet geheven worden n.a.v. de uitkering van de twee levensverzekeringscontracten.

Vlabel belastte alvast de beide uitkeringen op basis van artikel 2.7.1.0.1 VCF.

De rechtbank van eerste aanleg te Gent oordeelde op 16 maart 2023 en 4 januari 2024.

Lees hier verder

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen