Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Schenkbelasting op vestiging zakelijk recht van bewoning? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele

Op 9 november 2023 heeft Vlabel de Voorgaande Beslissing VB 23056 van 25 september 2023 gepubliceerd,

De aanvraag

Echtgenoten, gehuwd onder het wettelijk stelsel, zijn eigenaar van twee belendende kadastrale percelen. Op één hiervan staat momenteel al een hovenierswoning. In 2020 schonken zij de blote eigendom van beide percelen aan hun dochter. De dochter wil nu in de woning gaan wonen, maar aangezien deze sterk verouderd is, wil ze de bestaande woning afbreken en een nieuwe woning bouwen op beide percelen. De echtgenoten overwegen hun dochter daartoe een zakelijk recht van bewoning af te staan, met behoud van het – weliswaar uitgesteld – recht van vruchtgebruik voor het geval de dochter, zou vooroverlijden, opdat haar partner dan geen rechten van gebruik of opbrengst zou verkrijgen op de woning. De echtgenoten wensen uw standpunt te vernemen omtrent de registratierechten die op deze transactie verschuldigd zijn.

Standpunt Vlabel

Aangezien er geen vergoeding wordt betaald en de animus donandi bij de ouders aanwezig is, is noch artikel 2.9.1.0.1 VCF (verkooprecht), noch artikel 2.10.1.0.1 VCF (verdeelrecht) van toepassing. Er zal toepassing gemaakt worden van artikel 2.8.6.0.1, eerste lid, 1°, VCF waardoor er geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd zal zijn op de voorgenomen verrichting. Indien de rechtshandelingen worden gesteld vanaf 1 juni 2012 kunnen ze afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepaling. De aanvragers leggen de niet-fiscale motieven voor en de geplande verrichting(en) maken gelet op de niet-fiscale motieven geen fiscaal misbruik uit in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratiebelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.

Lees verder

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen