Schenk- en erfbelasting: wat staat er in de op 8 november 2019 ingediende beleidsnota? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/11/2019

In de Beleidsnota, ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend, staat het volgende:

Vriendenerfenis

‘De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. We gaan daarmee verder op de reeds door de vorige regering ingeslagen weg. Veel mensen hebben een vriend des huizes, een goede buur of een ver familielid die voor hen zorgt, … Die affectieve band zorgt ervoor dat burgers net aan die mensen graag iets willen nalaten, zonder dat hierop veel erfbelasting verschuldigd is. Tot nu toe kon dat niet tegen voordelige tarieven, wat werd aangevoeld als oneerlijk. Daarom wil ik mensen nu wel die mogelijkheid geven. Ik zal, in navolging van het Vlaams Regeerakkoord, tegen 2021 een regeling voor de zogenaamde “vriendenerfenis” invoeren. Op die manier krijgen mensen de kans om een gedeelte van hun erfenis na te laten aan een goede vriend, ongeacht of die nu een verre verwant of niet-familielid is, en dit onder het meest gunstige regime. Deze goede vriend zal immers genieten van het tarief in de rechte lijn in plaats van de hogere tarieven in de zijlijn.’

Duolegaat

‘Ook de regeling rond duo-legaten zullen we afschaffen, waarbij we het zuiver altruïstisch element van die legaten herstellen en versterken met een tariefverlaging. Heel veel burgers hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets legateren aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Dit wil ik dan ook, in navolging van het Vlaams Regeerakkoord, bijkomend ondersteunen door het bestaande tarief in de erfbelasting te verlagen. Soms wordt er echter ook, specifiek vanuit het oogpunt van fiscale planning, gekozen voor een duo-legaat. De financiële bevoordeling van het goede doel wordt dan volledig ondergeschikt aan het fiscale voordeel voor de (eigenlijke) begunstigde van het duo-legaat. Dat onevenwicht wil ik dan ook, zoals voorzien in het Vlaams Regeerakkoord, herstellen.’

Verdachte periode in de schenkbelasting

‘De zogenaamde “verdachte periode” van drie jaar in de erfbelasting wil mensen aanmoedigen om hun schenkingen te laten registreren. Als een schenking niet is geregistreerd, en de schenker overlijdt binnen de drie jaar, moet de begunstigde op die schenking erfbelasting betalen. Een verkorting van die verdachte periode zou mensen in de verleiding kunnen brengen om nog meer het risico te nemen hun schenking niet te laten registreren, met alle gevolgen van dien. Nochtans kan er voor de registratie van de schenking genoten worden van de meestal gunstigere tarieven in de schenkbelasting. De Vlaamse Regering heeft in het verleden immers steeds ingezet op het stimuleren van schenkingen, door lagere tarieven te bepalen in de schenkbelasting dan in de erfbelasting. Om mensen te ontraden onnodige risico’s te nemen, zal ik de verdachte periode in de erfbelasting, conform het Vlaams Regeerakkoord, uitbreiden tot vier jaar. De nieuwe regels zullen van toepassing zijn vanaf 2021. Schenken zonder registratie blijft mogelijk, maar met toepassing van de nieuwe verdachte periode van 4 jaar.’

Lees hier de Beleidsnota