Nieuwe prospectusverordening in werking getreden (Eubelius)

Auteur: Robin Van Gysel (Eubelius)

Publicatiedatum: september 2017

Op 20 juli 2017 is de nieuwe Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) in werking getreden, die de huidige Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) zal vervangen. Het overgrote deel van de nieuwe regels zal echter pas van toepassing zijn vanaf 21 juli 2019. Voor de verdere invulling van de nieuwe regels voorziet de Prospectusverordening immers in tal van delegaties aan de Europese Commissie waarmee in de komende maanden vorm gegeven zal worden aan die nieuwe regels.

Een handvol bepalingen zijn echter wel onmiddellijk van toepassing in de Europese lidstaten, zonder dat hiervoor bijkomende nationale “omzettingswetgeving” is vereist.

Het gaat daarbij om de 10% vrijstellingsdrempel in het kader van een aanvraag tot toelating tot verhandeling, die werd opgetrokken naar 20%. Voor aandelen die voorvloeien uit de uitoefening of omzetting van andere effecten geldt voortaan ook dezelfde drempel van 20% (daar waar onder de Prospectusrichtlijn geen drempel van toepassing was). Beide soorten van verrichtingen dienen samen te worden genomen bij de beoordeling of de 20%-drempel al dan niet wordt bereikt.

Vanaf 21 juli 2018 zal ook het Europees harmonisatieplafond voor openbare aanbiedingen van effecten dalen van vijf miljoen euro naar één miljoen euro (artikel 1.3 van de Prospectusverordening). Lidstaten zullen vanaf dan nog slechts bevoegd zijn om eigen regels vast te stellen voor openbare aanbiedingen op hun grondgebied voor een bedrag lager dan één miljoen euro, met dien verstande dat geen zelfde prospectusplicht mag worden opgelegd als voor de aanbiedingen boven dit bedrag. Wel hebben zij de mogelijkheid om voor dergelijke verrichtingen beperkte(re) informatieverstrekking op te leggen voor zover dit geen disproportionele en onnodige verplichtingen met zich meebrengt.

Ook zullen lidstaten vanaf die datum kunnen opteren om voor openbare aanbiedingen in de EU voor een totaalbedrag van acht miljoen euro over een periode van twaalf maanden geen prospectusplicht op te leggen.

Voor een verdere inhoudelijke bespreking van de nieuwe Prospectusverordening verwijzen wij naar onze eerdere bespreking (Eubelius Spotlights maart 2017).

Lees hier het originele artikel