Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Meerwaarden op cryptomunten, meerwaarden op aandelen, opsplitsing van eigendom, enz.: pareltjes uit het laatste jaarverslag van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (Bloom Law)

Auteur: Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law)

Een “voorafgaande beslissing” (ook wel “ruling” genaamd) geeft het standpunt weer van de “Dienst Voorafgaande Beslissingen” (“DVB”) over de fiscale behandeling van een voorgestelde verrichting. Het belangrijkste voordeel is de rechtszekerheid die het de aanvrager biedt. Het ontwerp van de fiscale hervorming is nu gericht op het hervormen van de manier waarop de DVB werkt.

Er wordt met name gesproken over de invoering van een “versterkt voorafgaandelijk overleg” tussen de DVB (die zou worden omgedoopt tot de Algemene Administratie van de Ruling) en de andere operationele diensten (Algemene Administratie van de Belastingen, Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, enz.), wat een kaakslag zou kunnen zijn voor de onaantastbare autonomie van de DVB. Het is tijd om nog eens te wijzen op het nut van de DVB voor belastingplichtigen en hun raadgevers (advocaten, belastingconsulenten, accountants, enz.).

Op het gebied van transparantie is de DVB een modelleerling geworden. Alle voorafgaande beslissingen worden anoniem gepubliceerd; de feiten, de juridische argumenten en de beslissing van de DVB worden in extenso gepubliceerd. Hun analyse is van onschatbare waarde: belastingplichtigen (en hun raadgevers) kunnen zo te weten komen wat de fiscale gevolgen zullen zijn als ze een constructie zouden uitwerken zoals beschreven in de voorafgaande beslissing.

Het jaarverslag van de DVB voor 2022, dat enkele dagen geleden werd gepubliceerd, is een goudmijn. Het gedeelte over verrichtingen die bij de DVB werden ingediend maar niet aanvaard werden, is een must, omdat het de rode lijn trekt die niet mag worden overschreden bij het indienen van een dossier bij de DVB. Laten we een paar voorbeelden nemen van verrichtingen waarmee lezers van La Libre bekend zouden moeten zijn.

1. Meerwaarden op cryptomunten

Het jaarverslag wijst erop dat het risico dat meerwaarden op cryptomunten worden belast als diverse inkomsten (tegen een tarief van 33%) nooit ver weg is, bijvoorbeeld wanneer (i) de belastingbetaler meer dan 40% van zijn roerend vermogen in cryptomunten belegt, of (ii) hij meerdere keren per dag aan- en verkoopverrichtingen uitvoert (zelfs wanneer het geïnvesteerde bedrag relatief klein is!).

2. Meerwaarden op aandelen

Onder de huidige belastingwetgeving is België een “mini-belastingparadijs” voor meerwaarden op aandelen. Er wordt algemeen aanvaard dat dergelijke meerwaarden vrijgesteld zijn van personenbelasting, op voorwaarde dat ze voortvloeien uit het “normaal beheer van privévermogen”. Meerwaarden op aandelen die worden verwezenlijkt door (i) een ondernemer die de aandelen van zijn bedrijf verkoopt aan een derde partij of (ii) een beursmakelaar die online handelt op het internet, zijn dus in principe vrijgesteld van belasting. In het jaarverslag wordt er echter op gewezen dat het risico van taxatie als diverse inkomsten niet kan worden uitgesloten, met name in het geval van een zogenaamde “interne meerwaarde”, d.w.z. de verkoop van aandelen van een werkvennootschap aan een holding die door de verkoper wordt gecontroleerd. Dus, volgens de DVB, moet een meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van een deelneming – zelfs een minderheidsparticipatie (30%)! – in een werkvennootschap door een natuurlijke persoon aan zijn persoonlijke holding worden belast, voor zover dergelijke verrichting niet onder het normaal beheer van privévermogen valt.

Waar de fiscus aanstoot aan neemt bij dit soort constructies is de “omzetting” of “conversie” van belastbare inkomsten (dividenden die onderworpen zouden zijn geweest aan roerende voorheffing als ze door de werkvennootschap aan de natuurlijke persoon zouden zijn uitgekeerd) in vrijgestelde inkomsten (meerwaarden op aandelen).

3. Opsplitsing van eigendom

Het jaarverslag geeft ook het standpunt van de DVB weer over bepaalde “opsplitsing van eigendom”-structuren. De aanvrager is gepensioneerd en aandeelhouder en enige zaakvoerder van de vennootschap middels dewelke hij tot voor kort zijn vrij beroep uitoefende. De vennootschap was van plan om de betrokkene een kosteloos recht van opstal te geven op een onroerend goed dat zij onlangs had aangekocht, met het oog op (i) de realisatie van een nieuwbouwproject door de betrokkene, gevolgd door (ii) de verkoop van wooneenheden door de betrokkene aan derden. Volgens de DVB vormde deze verrichtingen, die werd ingegeven door louter fiscale overwegingen, een “fiscaal misbruik” (artikel 344, §1 van het WIB) omdat het precies tot doel had om (i) vennootschapsbelasting op de meerwaarde en (ii) roerende voorheffing bij de uitkering van de meerwaarde aan de natuurlijke persoon- aandeelhouder te ontwijken.

Bron: Bloom Law

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen