KMO’s en krediet : de gedragscode die de kredietovereenkomsten transparanter en begrijpelijker moet maken werd gepubliceerd in het Staatsblad van 27 augustus 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 02/09/2018

In het Staatsblad van 27 augustus 2018 verscheen het ‘Koninklijk besluit van 17 augustus 2018 houdende uitvoering van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen’.

Bij dat KB wordt tevens de ‘Gedragscode in het kader van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2017’ gepubliceerd.

Deze gedragscode, die in 2014 werd ontworpen door de representatieve interprofessionele organisaties die de belangen van de KMO’s behartigen en de representatieve organisatie van de kredietsector (Febelfin), heeft tot doel de kredietovereenkomsten voor de KMO’s transparanter en begrijpelijker maken.

De aangepaste gedragscode bevat nu vier nieuwe elementen in vergelijking met de bestaande code:

  1. de drempelwaarde die de berekening van de verschuldigde vergoeding bepaalt in geval van vervroegde terugbetaling verhoogt van 1 miljoen euro naar 2 miljoen euro;
  2. hij vervolledigt het summier informatiedocument met de weblink www.financieringvanondernemingen.be die verwijst naar informatie betreffende de kenmerken van de voornaamste zekerheden die kunnen worden genomen en de impact ervan op de kredietaanvraag;
  3. hij verwijst naar een overzicht van de belangrijkste begeleidings- en steunmaatregelen en van de overheidsgaranties;
  4. hij voorziet welke informatie aan de aanvrager moet bezorgd worden bij weigering van de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de zekerheid of de waarborg.

Lees hier het KB van 17 augustus 2018 (incl. de Gedragscode)