Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024

Kanscontracten met roerende goederen. Vlabel publiceert twee Voorafgaande Beslissingen op 5 januari 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 5 januari 2024 heeft Vlabel de twee Voorgaande Beslissingen VB 23060 en VB 23062 van 6 november 2023 gepubliceerd,

De Voorafgaande Beslissing 23060

Wat was de aanvraag?

“De Aanvragers” wensen onderling een overeenkomst te sluiten betreffende hun respectievelijk aandelenpakket waarbij zij bij wijze van kanscontract ten bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of haar aandelenpakket in volle eigendom zal toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van “De Aanvragers” staat dus zijn/haar 226 aandelen in de vennootschap “C” in volle eigendom af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van vooroverlijden, en elk van “De Aanvragers” verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om het aandelenpakket toebehorend aan de andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft. “De Aanvragers” wensen elkaar, voor wat betreft de aandelen van de voormelde vennootschap, na een overlijden absoluut wederzijds te beschermen, zonder dat enige inmenging van de kinderen of andere erfgenamen mogelijk is. Hiervoor wensen ze dat de volle eigendom van hun aandelen bij de langstlevende terechtkomt via het kanscontract ten bezwarende titel.

Wat is de visie van Vlabel?

Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot voorafgaande beslissing en haar bijlage kan worden besloten dat het in casu om een kanscontract gaat en er bijgevolg noch erfbelasting, noch schenkbelasting geheven zal worden in toepassing van de artikelen 2.7.1.0.3 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF. Indien de rechtshandelingen worden gesteld vanaf 1 juni 2012 kunnen ze afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt in casu geen fiscaal misbruik in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan het contract ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het contract niet onverwacht is komen te overlijden. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de schenk – en de erfbelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen. Deze beslissing spreekt zich bovendien niet uit over de mogelijke toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

Lees verder

De Voorafgaande Beslissing 23062

Wat was de aanvraag?

Naast het gemeenschappelijk vermogen beschikken “de Aanvragers” elk over een eigen vermogen, met name 50 aandelen in volle eigendom in de besloten vennootschap ”Z”, met zetel te […] en met ondernemingsnummer […]. De echtgenoten hebben deze aandelen verworven voor het huwelijk, waardoor deze aandelen behoren tot ieders eigen vermogen.

“De Aanvragers” wensen onderling een overeenkomst te sluiten betreffende hun respectievelijk aandelenpakket waarbij zij bij wijze van kanscontract ten bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of haar aandelenpakket in volle eigendom zal toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van “De Aanvragers” staat dus zijn/haar 50 aandelen in de vennootschap “Z” in volle eigendom af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van vooroverlijden, en elk van “De Aanvragers” verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om het aandelenpakket toebehorend aan de andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft. “De Aanvragers” wensen elkaar, voor wat betreft de aandelen van de voormelde vennootschap, na een overlijden absoluut wederzijds te beschermen, zonder dat enige inmenging van de stiefkinderen of andere erfgenamen mogelijk is. Hiervoor wensen ze dat de volle eigendom van hun aandelen bij de langstlevende terechtkomt via het kanscontract ten bezwarende titel.

“De Aanvragers” komen steeds gezamenlijk tot een besluitvorming en zullen dit ook blijven doen teneinde hun rechten van beheer en bescherming uit te oefenen.

Zowel de heer X als mevrouw Y wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die hem of haar in staat stellen zijn of haar levenskwaliteit en levensstandaard als langstlevende echtgeno(o)t(e) te garanderen en hem of haar tegelijkertijd in staat stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen, wensen zij de inmenging – in de meest ruime zin van het woord – van de (stief)kinderen zo veel als mogelijk te beperken, met respect voor de vigerende Belgische wetgeving, en de financiële flexibiliteit van de vennootschap te maximaliseren teneinde elk voor zich als langstlevende de nodige zekerheid en bescherming te bekomen.

Wat is de visie van Vlabel?

Uit de gegevens vermeld in het kanscontract gevoegd bij de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers gelijkwaardig is. De aandelen behoren de echtgenoten voor een gelijk deel toe. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot voorafgaande beslissing en haar bijlage kan worden besloten dat het in casu om een kanscontract gaat en er bijgevolg noch erfbelasting, noch schenkbelasting geheven zal worden in toepassing van de artikelen 2.7.1.0.3 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF. Indien de rechtshandelingen worden gesteld vanaf 1 juni 2012 kunnen ze afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt in casu geen fiscaal misbruik in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan het contract ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het contract niet onverwacht is komen te overlijden. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de schenk – en de erfbelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen. Deze beslissing spreekt zich bovendien niet uit over de mogelijke toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

Lees verder

Webinar

Op vrijdag 26 januari 2024 (12u30 – 14u30) geeft Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool – AMS University Antwerp, een live-webinar over ‘Het aanwascontract doorgelicht aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen’. Nadien on demand aangeboden.

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen