Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024

Kanscontracten met roerende en onroerende goederen. Vlabel publiceert twee Voorafgaande Beslissingen op 8 februari 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 8 februari 2024 heeft Vlabel de twee Voorgaande Beslissingen VB 23044 en VB 23072 van 18 december 2023 gepubliceerd.

De Voorafgaande Beslissing 23044 (onroerende goederen)

Wat was de aanvraag?

Broer en zus zijn elk eigenaar van 5 appartementen en het blijkt duidelijk dat de partijen elk 5 gelijkaardige appartementen bezitten. Partijen hebben beiden geen partner, noch kinderen. Zij wonen wettelijk samen en hebben hun woonplaats sedert meer dan vijf jaar in het Vlaams Gewest gevestigd.. Zij wensen de langstlevende onder hen te beschermen bij overlijden van de eerst stervende. Zij wensen een wederzijdse bescherming in te bouwen met de nodige zekerheid op vermogensrechtelijk vlak. Zij wensen zekerheid in te bouwen om hun levenskwaliteit en levensstandaard te kunnen behouden indien een van hen overlijdt. Tevens wensen zij de zekerheid dat de langstlevende voormelde appartementen ingeval van overlijden van de eerst stervende kan behouden. Het betreffen niet-onverdeelde goederen, waardoor in theorie niet gewerkt kan worden met een beding van aanwas. De partijen wensen m.b.t. deze goederen wel een kanscontract ten bijzondere en bezwarende titel op te maken en verwijzen hiervoor naar de voorwaarden die worden gesteld in het standpunt Standpunt 17044 dd. 11 oktober 2021, waarbij deze voorwaarden op gelijke wijze gelden voor bedingen van aanwas als voor kanscontracten.

Wat is de visie van Vlabel?

Het contract maakt in casu geen fiscaal misbruik in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan het contract ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het contract niet onverwacht is komen te overlijden. In dat laatste geval zal de Vlaamse Belastingdienst geen rekening houden met het kanscontract bij overlijden van de eerststervende.

Lees verder

De Voorafgaande Beslissing 23072 (roerende goederen)

Wat was de aanvraag?

De aanvrager-echtgenoten wensen tussen hen een aanwascontract met optie af te sluiten met betrekking tot een effectenportefeuille, dewelke hen in volle eigendom toebehoort, ieder voor de onverdeelde helft. Het aanwascontract met optie zal tevens betrekking hebben op de vruchten, de opbrengsten en de meerwaarden van deze effectenportefeuille. Ook alle goederen die bij wijze van belegging, wederbelegging, contractuele en wettelijke zaakvervanging in de plaats zouden treden van de effectenportefeuille, zullen aan het aanwascontract onderworpen zijn.

Wat is de visie van Vlabel?

Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben respectievelijk een leeftijd van 90 jaar en 86 jaar. Zij verklaren beiden in dezelfde goede gezondheidstoestand te verkeren conform hun leeftijd wat wordt gestaafd met de voorlegging van medische attesten. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan in waarde stijgen of dalen). Uit de gegevens vermeld in het kanscontract gevoegd bij de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers gelijkwaardig is. De betrokken effectenportefeuille behoort de echtgenoten elk voor de onverdeelde helft toe. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot voorafgaande beslissing en haar bijlage kan worden besloten dat het in casu om een kanscontract/beding van aanwas gaat en er bijgevolg noch erfbelasting, noch schenkbelasting geheven zal worden in toepassing van de artikelen 2.7.1.0.3 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF.

Lees verder

Webinar on demand

Het aanwascontract doorgelicht aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

Tijdens deze webinar licht prof. Jos Ruysseveldt, aan de hand van 10 vragen, de aanwasovereenkomst door en dit uiteraard aan de hand van zijn jarenlange ervaring in deze materie.

 

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen