Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Jaarverslag CFI van 2023 legt veelheid aan meldingen voor witwassen voortkomend uit fiscale fraude bloot (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Christophe Dillen, Ana Laura Claes en Femke Van Duyse (Tiberghien)

Afgelopen vrijdag publiceerde de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) haar activiteitenverslag met betrekking tot het jaar 2023. In de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme is het de taak van de CFI om de informatie over verdachte transacties die zij ontvangt van meldingsplichtige entiteiten (financiële instellingen, notarissen, levensverzekeringsondernemingen, enz.), te verwerken en eventueel door te melden aan de gerechtelijke autoriteiten. Het volledige rapport is te lezen via volgende link: JV2023_28-05-2024.pdf (ctif-cfi.be).

Uit het rapport blijken enkele interessante bevindingen:

  • Het jaar 2023 werd gekenmerkt door een recordaantal – in totaal 79.211 – meldingen aan de CFI. Het merendeel van deze meldingen is afkomstig van krediet- (50,7%) en betalingsinstellingen (31,7%).

Op basis van deze meldingen heeft de CFI vervolgens 1.316 nieuwe dossiers, voor een totaalbedrag van 2,43 miljard EUR, gemeld aan de gerechtelijke overheden. Zo’n rapport van de CFI maakt vaak een cruciaal onderdeel uit van het strafdossier. Daarnaast werden meer dan 1.500 nuttige inlichtingen meegedeeld aan de betrokken autoriteiten (zoals de gerechtelijke overheden, de administratieve overheden en de controleautoriteiten).

Picture1.png

Overzicht meldingen; bron:  JV2023_28-05-2024.pdf (ctif-cfi.be).

  • In het kader van deze cijfers haalt de CFI, net zoals de voorbije jaren, ernstige fiscale fraude aan als één van de belangrijkste dreigingen.

Het aantal doormeldingen van de CFI aan de gerechtelijke autoriteiten van verdachte transacties met aanwijzingen van ernstige fiscale fraude is vooreerst sterk gestegen: van 136 in 2021, over 152 in 2022, tot 202 in 2023.

Het bedrag dat door de CFI werd doorgemeld, ligt verder ook opvallend hoog. Het gemiddelde bedrag per dossier overstijgt ruimschoots 5 miljoen euro en in verschillende dossiers ligt het bedrag zelfs hoger dan 50 miljoen euro.

Dit zou volgens de CFI onder meer een gevolg zijn van het feit dat veel van de gemelde “verdachte stromen” betrekking hebben op de repatriëring van gelden uit het buitenland (waarbij de geldsom gedurende jaren is blijven aangroeien; de CFI verwijst hierbij naar vermogende families waarbij geld gerepatrieerd werd uit het buitenland waaraan mogelijk nog een fiscale schuld verbonden was). Banken werden sinds 2021 door de Nationale Bank van België aangespoord om extra waakzaam te zijn m.b.t. dergelijke transacties.

Daarnaast verwijst de CFI ook naar de diamantsector die, gelet op de omvangrijke bedragen die er rondgaan, sterk zou doorwegen in de statistieken omtrent (potentiële) fiscale fraude. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het manipuleren van de omzet en winst door middel van onderlinge in- en uitvoeren van diamant. De CFI steunt hierbij op de dossiers van de FOD Economie, die samen met de douane elke in- en uitgaande zending (buiten de EU) van diamanten controleert op afwijkende waarden op de factuur.

Tot slot verwijst de CFI ook naar zogenaamde ”professionele witwassers”, die met schermvennootschappen fiscale fraude combineren met het witwassen van geld uit andere onderliggende misdrijven. Door een fictieve facturatiestroom worden bijvoorbeeld cashgelden verkregen om werknemers of zaakvoerder uit te betalen.

Het is duidelijk dat de meldingsplichtige entiteiten steeds strikter hun verplichting tot het melden van verdachte transacties nakomen. In de praktijk is het dan ook aangewezen om bepaalde transacties te kaderen, eventueel preventief t.a.v. de meldingsplichtige entiteiten dan wel achteraf t.a.v. het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Op basis van een grondige analyse van uw rechtspositie kunnen wij hieromtrent steeds bijstand leveren.

Bron: Tiberghien

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen