Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Inkomsten uit staking, harvesting en liquidity rewards van crypto zijn aan te geven volgens Dienst voorafgaande beslissingen (Tiberghien)

Auteurs: Mitchell Hoefman en Milan Vandermeulen (Tiberghien)

Cryptomunten die gebruikt worden bij een proof-of-stake blockchain hebben onder andere als voordeel dat een belegger er een bijkomend rendement op kan halen door de munten te staken. Maar hoe worden dergelijke inkomsten fiscaal behandeld? In twee recente beslissingen stelt de Dienst voorafgaande beslissingen dat de inkomsten fiscaal moeten worden aangegeven.

Over de fiscale behandeling van meerwaarden op cryptomunten is reeds heel wat inkt gevloeid. Aangezien er geen specifieke fiscale regelgeving over bestaat, dient men voor de kwalificatie van inkomsten uit cryptomunten terug te grijpen naar de algemene (fiscale) principes. Belastingplichtigen die toch enige zekerheid wensen te bekomen over de fiscale behandeling van de door hen behaalde meerwaarden (of minderwaarden) op cryptomunten, kunnen naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) gaan om een fiscale ruling te vragen.

In het verleden beperkte de DVB zich evenwel tot uitspraken omtrent de fiscale behandeling van meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop of omwisseling van crytomunten. Over andere inkomsten uit cryptomunten zoals staking, liquidity mining, airdropping, yield farming en harvesting sprak de DVB zich initieel niet uit (vermoedelijk omdat het kwalificatievraagstuk geen onderdeel uitmaakte van de rulingaanvraag).

Twee rulings

In twee rulings kreeg de Dienst Voorafgaande Beslissingen wel de mogelijkheid zich uit te spreken omtrent de fiscale kwalificatie van staking-, liquidity- en harvesting-rewards.

In een eerste ruling laat de DVB zijn licht schijnen over de kwalificatie van inkomsten die een belastingplichtige verkreeg uit harvestingHarvesting is in zekere mate te vergelijken met staking, en is een soort rentevergoeding die gespreid in de tijd wordt toegewezen. Deze vergoedingen bestaan uit twee delen: enerzijds (een deel van) de transaction fees die gebruikers van het blockchainnetwerk moeten betalen, en anderzijds (een deel van) de ‘Block’-vergoeding voor het valideren en toevoegen van een nieuwe block aan de blockchain.

De DVB is van oordeel dat inkomsten uit harvesting in het voorliggende geval gekwalificeerd konden worden als roerend inkomen. Hoewel de DVB niet nader specifieert om welk subtype roerend inkomen het gaat, kan hieruit minstens worden afgeleid dat de gerealiseerde inkomsten principieel belastbaar zijn tegen 30%.

Een tweede ruling betrof een belastingplichtige die enerzijds meerwaarden op cryptomunten realiseerde, en anderzijds inkomsten verkreeg als staking rewards en liquidity rewards. In de eerste plaats bevestigde de DVB dat er in casu geen sprake was van beroepsinkomsten, gelet op o.a. het feit dat de belastingplichtige – die beroepshalve actief is als software-ontwikkelaar – geen beroep heeft gedaan op leningen voor de financiering van zijn beleggingen en zijn verrichtingen niet georganiseerd zijn volgens een professionele structuur.

Gelet op de feiten (zo had de belastingplichtige deelgenomen aan een 100-tal DeFI-projecten) was er volgens de DVB echter ook geen sprake van een normaal beheer van het privévermogen. Bijgevolg zou een kwalificatie als divers inkomen zich kunnen opdringen, waarbij in principe een belastingtarief van 33% geldt voor de meerwaarden die door de belastingplichtige gerealiseerd werden.

Voor wat de inkomsten uit staking en liquidity rewards betreft, merkt de DVB in het onderhavig geval op dat er onvoldoende tijd was om een onderzoek naar de kwalificatie van de inkomsten (als roerend of als divers) te voeren. Het besluit van de Dienst is evenwel interessant, daar besloten werd dat de inkomsten uit staking- en liquidity rewards “minstens belastbaar zijn als inkomsten uit roerende goederen en kapitalen (…). Indien deze inkomsten niet belastbaar zijn als inkomsten uit roerende goederen en kapitalen, zijn ze belastbaar als diverse inkomsten (…)”.

Kwalificatieproblematiek bij inkomsten uit crypto

Het is alvast positief dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen bereid is de kwalificatieproblematiek van afgeleide inkomsten uit cryptomunten te onderzoeken. Dat biedt immers rechtszekerheid voor de belastingplichtige.

Eerder [1] hebben wij reeds beschreven hoe er bij het behalen van meerwaarden op cryptomunten drie verschillende kwalificaties mogelijk zijn, met name:

(1) normaal beheer privévermogen,

(2) divers inkomen, en

(3) beroepsinkomen.

Overige inkomsten uit crypto-activa kunnen mogelijks ook kwalificeren als roerend inkomen.

Concreet dient in de eerste plaats aldus te worden nagegaan of de verkregen inkomsten kwalificeren als beroepsinkomsten. Wanneer dit niet het geval is, kan de specifieke aard van het inkomen verder onderzocht worden.

Daarvoor is steeds een in concreto analyse vereist, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met het type staking en de concrete modaliteiten van de stakingovereenkomst. Het besluit van de DVB, waarbij de kwalificatie van de inkomsten afhangt van de specifieke feiten, lijkt ons dan ook niet foutief.

Aangifteplicht en belastingdruk

Wat zijn nu de verdere fiscale aandachtspunten van zodra inkomsten uit crypto-activa worden verkregen?

In de eerste plaats moeten deze inkomsten opgenomen worden in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. Anders dan voor bv. dividenden waarop vaak reeds roerende voorheffing is ingehouden, geldt dit (nog) niet voor inkomsten uit crypto-activa.

Afhankelijk van de aard van de inkomsten, zal in een volgende fase de belastbare basis berekend moeten worden (volgens de regels eigen aan de specifieke inkomstencategorie), waarna een correcte aangifte van de inkomsten zich aandient.

Gelet op het fiscale kader dat steeds duidelijker wordt, lijkt het zinvol dat de belastingplichtige die inkomsten verkrijgt (en/of verkreeg) uit crypto-activa zijn fiscale situatie tegen het licht houdt en wanneer nodig rechtzet.

Deze démarche koopt de belastingplichtige niet alleen fiscale gemoedsrust, maar vormt tevens een noodzakelijke stap wanneer een belastingplichtige inkomsten uit crypto-activa wenst om te zetten naar fiat-gelden.

Wij zijn uiteraard graag bereid uw dossier nader te analyseren en na te gaan of, en desgevallend welke, acties vereist zijn richting fiscale administratie.


[1] https://www.tiberghien.com/nl/3205/eerste-hulp-bij-cryptomunten

Bron: Tiberghien

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen