Het nieuwe Frans-Belgisch verdrag geeft de Kaaimantaks vrij spel (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. GoyvaertsEmilie Van Goidsenhoven en Olivia Herbert (Tiberghien)

De toepassing van de Kaaimantaks in een Frans-Belgische context heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van verschillende bijdragen, met name aangaande de translucide SCI en de zogenaamde sociétés civiles portefeuilles (“SCP”).

Zoals reeds eerder beschreven, kan een Franse (translucide) société civile aangehouden door Belgische rijksinwoners in bepaalde gevallen kwalificeren als een “juridische constructie” in de zin van de Kaaimantaks (denk bij wijze van voorbeeld aan een SCP die gelet op haar investeringen niet voldoet aan een 1%-taxatie in Frankrijk). Naast een aangifteverplichting op straffe van boete van EUR 6.250, leidt dit ook tot een transparante taxatie van de inkomsten verkregen door de société civile in hoofde van diens aandeelhouders-Belgische rijksinwoners, los van de (eventuele) uitkering ervan, en tot specifieke taxatieregels bij uitkeringen.

De vraag of deze transparante taxatie door toepassing van de Kaaimantaks van de inkomsten van een Franse société civile wel in lijn is met het Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag op het vlak van inkomstenbelastingen, lijkt althans voor de toekomst te zijn beantwoord. Wat dat betreft stelt het Protocol aan het nieuwe Frans-Belgische verdrag dat de bepalingen van het verdrag op geen enkele wijze de toepassing door België verhinderen van de bepalingen van artikel 5/1 WIB (zijnde de fiscale transparantie onder de Kaaimantaks).

Het recent gesloten Frans-Belgische verdrag bevestigt aldus expliciet dat België inkomsten verkregen door Franse entiteiten die kwalificeren als “juridische constructies” naar Belgische fiscale maatstaven transparant mag belasten.

Indien in de toekomst echter zou blijken dat de Kaaimantaks strijdig is met beginselen van Europees recht (vrij kapitaalverkeer en/of vrijheid van vestiging), zou bovenstaande bepaling van het Protocol door het Europese recht, als zijnde de hogere rechtsnorm, opzij kunnen worden geschoven.

Bron: Tiberghien