Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Het gunstregime voor familiale vennootschappen: een overzicht van de voorwaarden (Paqt Advocaten)

Auteur: Paqt Advocaten

In Vlaanderen kunnen aandelen van een familiale vennootschap (i) geschonken worden met vrijstelling van schenkbelasting of (ii) vererven aan het vlak tarief in de erfbelasting van 3% of 7%.

De vrijstelling van schenkbelasting of de toepassing van het verlaagd tarief in de erfbelasting is verbonden aan een aantal voorwaarden.

Over de interpretatie en toepassing van deze voorwaarden is de afgelopen jaren heel wat inkt gevloeid.

Onder invloed van recente rechtspraak lijkt het dat de Vlaamse Belastingdienst stilaan haar strikte interpretatie over de invulling van enkele voorwaarden dient te verlaten.

Daarom wensen wij u in een reeks nieuwsbrieven op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het gunstregime voor familiale vennootschappen en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt.

In deze eerste nieuwsbrief zetten wij voor u kort de voorwaarden uiteen waaraan moet voldaan zijn als u in aanmerking wenst te komen voor het gunstregime. Aan de hand van een schema krijgt u een eerste indicatie of de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden voor het gunstregime. Gezien de vele mogelijkheden is de effectieve beoordeling evenwel te maken op basis van de concrete feiten en cijfers van de vennootschap.

(1) Onder handelsactiviteit wordt verstaan: een handels-, nijverheids-, landbouwactiviteit of een vrij beroep. Managementvennootschappen, holdingvennootschappen en patrimoniumvennootschappen met zuiver passief beheer (loutere verhuur) worden geacht geen handelsactiviteit te hebben.

(2) In het geval van een holdingvennootschap zonder handelsactiviteit moeten de overige vragen beoordeeld worden op het niveau van de dochtervennootschap met handelsactiviteit.

(3) Voor holdingvennootschappen zal de vrijstelling beperkt zijn tot de waarde die de aandelen van de dochtervennootschap(pen) vertegenwoordigen in de aandelenwaarde van de holding.

Na de schenking of het overlijden

Ook na de schenking of het overlijden moeten er gedurende drie jaar continuïteitsvoorwaarden nageleefd worden om de vrijstelling of het verlaagde tarief te kunnen behouden (1):

  • behoud van een reële economische activiteit (niet vereist dat dit dezelfde is als voorheen);

  • geen uitkering of terugbetaling van kapitaal (NV) / eigen vermogen tot onder het bedrag van de inbrengen (BV);

  • geen zetelverplaatsing naar een land buiten de Europese Economische Ruimte;

  • opmaak en neerlegging van een jaarrekening.

Indien één van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, dan is het risico reëel dat de Vlaamse Belastingdienst de normaal verschuldigde schenkbelasting of erfbelasting zal navorderen.

In de komende nieuwsbrieven zullen een aantal van deze voorwaarden genuanceerd worden en zullen we u informeren over de laatste nieuwigheden op het vlak van familiale vennootschappen.

(1) Te rekenen vanaf de datum van de authentieke schenkingsakte of overlijden.

Bron: Paqt Advocaten