Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Fiscale adviseurs, kunst- en antiekhandelaars en de professionele voetbalsector ook onderworpen aan de anti-witwaswet (Schoups)

Auteurs: Liesbeth TruyensSophie Deckers en Alexandra Henrichs

Publicatiedatum: 14/08/2020

Op 15 augustus 2020 treden verschillende wijzigingen aan de anti-witwaswet van 18 september 2017 (de “anti-witwaswet”) in werking.

Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (Belgisch Staatsblad, 5 augustus 2020). De wijzigingen werden intussen ook opgenomen in de geconsolideerde versie van de anti-witwaswet, die u hier terug vindt. België maakt zo, met enige vertraging, werk van de omzetting van de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn die op uiterlijk 10 januari 2020 door de Europese Lidstaten moest worden omgezet.

Ingevolge de wet van 20 juli 2020 is het voortaan opletten geblazen voor kunst- en antiekhandelaars, niet-erkende fiscale adviseurs, en de professionele voetbalsector. Als nieuwe “onderworpen entiteiten” moeten zij immers ook aan de verplichtingen inzake voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme voldoen. Zo zijn ze bv. verplicht om doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen te ontwikkelen en toe te passen en moeten ze hun klanten identificeren (voor de nieuwe onderworpen entiteiten, zie hierna § 1).

Daarnaast brengt de Belgische wet van 20 juli 2020 nog enkele beperkte wijzigingen en verduidelijkingen aan met betrekking tot het UBO-register. Voornamelijk de verplichting voor de uiteindelijke begunstigde om inlichtingen te verstrekken aan de  vennootschap of rechtspersoon waarvan hij/zij de uiteindelijke begunstigde is, is daarbij van belang (voor de verduidelijking inzake het UBO-register, zie hierna § 2).

1. Nieuwe onderworpen entiteiten[1]:
  • Vanaf 15 augustus 2020 zijn kunst- en antiekhandelaars wanneer de verkoopprijs van de kunst of goederen ten minste 10.000,00 EUR bedraagt, aan de anti-witwaswet onderworpen. Ook de eigenaars of beheerders van entrepots voor de opslag van dergelijke goederen moeten vanaf 15 augustus 2020 aan de verplichtingen in de anti-witwaswet voldoen.
  • Naast de auditors, externe accountants en belastingadviseurs die reeds aan de verplichtingen van de anti-witwaswet waren onderworpen, zijn vanaf 15 augustus 2020 ook alle personen (met inbegrip van de niet-erkende consultants/fiscale adviseurs) die als voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of via andere met gelieerde personen materiële hulp, bijstand of advies op fiscaal gebied verlenen onderworpen entiteiten.
  • Ook bepaalde dienstenverstrekkers inzake virtuele valuta zijn vanaf 15 augustus 2020 onderworpen aan de anti-witwaswet.
  • Vanaf 10 juli 2021 moeten eveneens de professionele topvoetbalclubs en de Koninklijke Belgische Voetbalbond als onderworpen entiteit aan de verplichtingen in de anti-witwaswet voldoen. De sportmakelaars in de voetbalsector moeten op termijn aan de zelfde verplichtingen voldoen. De datum van de inwerkingtreding is echter nog niet bepaald.
2. Verplichting voor de uiteindelijke begunstigde om inlichtingen te verstrekken

De wet van 20 juli 2020 brengt nog enkele beperkte wijzigingen en verduidelijkingen aan met betrekking tot het UBO-register waarvan de werking reeds grotendeels was beschreven in het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. U vindt de informatie over dit KB en het UBO-register terug in deze nieuwsbrief.

De wet van 20 juli 2020 voegt thans toe dat de uiteindelijk begunstigde verplicht is om de inlichtingen te verstrekken die de vennootschap of rechtspersoon (waarvan hij/zij de uiteindelijke begunstigde is) moet inwinnen, bijhouden en registreren. Die inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en het adres van de uiteindelijke begunstigde, alsook, wanneer het een vennootschap betreft, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang (art. 1:35 Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Waar voordien enkel de vennootschappen en rechtspersonen verplicht waren om de inlichtingen in te winnen, bij te houden en te registreren, zonder dat de uiteindelijke begunstigde op zijn of haar beurt verplicht was om de inlichtingen te bezorgen, wordt nu dus ook in dergelijke verplichting voor de uiteindelijke begunstigde zelf voorzien. De uiteindelijke begunstigde die al te veel op discretie gesteld is, kan zich dus niet langer verschuilen achter de lacune in de wetgeving.

Lees hier het originele artikel

[1] Een aantal recente publicaties over de wet van 20 juli 2020 geven aan dat vastgoedmakelaars ingevolge de wetswijziging thans ook aan de anti-witwaswet moeten voldoen wanneer zij optreden als tussenpersoon bij de verhuur van onroerend goed én de maandelijkse huurprijs minstens 10.000,00 euro bedraagt. Het is belangrijk op te merken dat vastgoedmakelaars in België reeds vóór deze wetswijziging voor het geheel van hun activiteiten (met inbegrip van de tussenkomst bij verhuur) aan de anti-witwaswet waren onderworpen. De wet van 20 juli 2020 verandert dus niets op dit punt.