Erfbelasting: afwijkingen in het op 10 april 2020 ingediend decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 19/04/2020

Laattijdige aangifte van nalatenschap

Tijdens de coronacrisis is het logisch dat mensen die met een overlijden geconfronteerd worden, andere zorgen aan hun hoofd hebben dan het indienen van de aangifte van een nalatenschap. Veel nabestaanden doen daarvoor ook graag een beroep op hun notaris of op een andere professional. Door de maatregelen om het virus in te dammen zijn net die professionals moeilijker bereikbaar. Daarom is beslist dat de belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van een nalatenschap niet zal worden opgelegd als de aangifte ingediend wordt binnen twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen. Dat uitstel, waarvoor de aangifteplichtige normaal gezien een aanvraag bij de Vlaamse Belastingdienst moet indienen, zal automatisch worden toegekend: de aangifteplichtige hoeft daarvoor dus geen aparte aanvraag bij de Vlaamse Belastingdienst in te dienen.

Waardering van financiële instrumenten

Er wordt tijdelijk in een extra waarderingsmoment voorzien voor financiële instrumenten waarvoor verhandeling is toegestaan op Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten. Op dit ogenblik zijn er drie momenten: de datum van het overlijden, de datum van één maand na het overlijden of de datum van twee maanden na het overlijden (artikel 2.7.3.3.2, tweede lid, van de VCF).

Voor de toepassing van artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kunnen aangevers van een overlijden, naast de data, vermeld in artikel 2.7.3.3.2, tweede lid, van hetzelfde decreet, kiezen uit de beurswaarde op de datum van drie maanden na het overlijden, voor zover dat overlijden is vastgesteld:

  1. van 13 november 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaatsgehad in het Rijk
  2. van 13 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaatsgehad in een land dat tot de Europese Economische Ruimte behoort
  3. van 13 september 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaatsgehad buiten de Europese Economische Ruimte.

Lees hier het op 10 april 2020 ingediend voorstel van decreet