Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Dient uw cryptowallet gemeld te worden bij de fiscale administratie? (Everest)

Auteurs: Méhdi Zagheden en Pieter Berghman (Everest)

Elke belastingplichtige die over een buitenlandse rekening beschikt, moet dit opnemen in de aangifte personenbelasting, alsook melden aan het Centraal Aanspreekpunt binnen de Nationale Bank van België (hierna het “CAP”).

Reeds lange tijd rijst echter de vraag of dergelijke aangifte- & meldingsplicht ook bestaat in hoofde van de houders van een cryptoportefeuille. De Minister van Financiën Vincent VAN PETEGHEM heeft hier recent standpunt over ingenomen.

Elke belastingplichtige die over een buitenlandse rekening beschikt, moet dit opnemen in de aangifte personenbelasting, alsook melden aan het Centraal Aanspreekpunt binnen de Nationale Bank van België (hierna het “CAP”). Reeds lange tijd rijst echter de vraag of dergelijke aangifte- & meldingsplicht ook bestaat in hoofde van de houders van een cryptoportefeuille. De Minister van Financiën Vincent VAN PETEGHEM heeft hier recent standpunt over ingenomen.

De verscheidene cryptowallets

Er zijn verschillende soorten cryptowallets om cryptomunten veilig mee te bewaren. Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds hot wallets en anderzijds cold wallets.

De meeste investeerders kiezen voor een hot wallet waarop gemakkelijk cryptomunten kunnen worden opgeslagen om vervolgens te gaan handelen. Voorbeelden zijn de “online wallet” en de “software wallet”.

De veiligste optie op dit moment is echter een cold wallet. Hierbij gaat het om een fysieke wallet, welke niet is aangesloten op het internet. Het voorbeeld bij uitstek is de “hardware wallet”, daarnaast is er ook de “paper wallet”.

Draagwijdte meldingsplicht

Iedere Belg die houder is van een rekening bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling moet hiervan melding maken in zijn belastingaangifte, alsook bij het CAP. Deze verplichting tot melding is opgenomen in artikel 307, §1/1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling wordt gedefinieerd als “een instelling die, in het buitenland en beroepshalve, financiële diensten verleent van dezelfde aard als gelijkaardige, in België gevestigde instellingen”.

Wat betreft de cryptoportefeuilles, meent de Minister van Financiën, dat afhankelijk van het statuut van de instelling waarbij de cryptomunten worden aangehouden, bepaalde cryptowallets momenteel weldegelijk onder de aangifte- & meldingsplicht vallen, en andere niet.

Cryptomunten aangehouden door wallethouders die, in het buitenland en beroepshalve, geen financiële diensten verlenen van dezelfde aard als gelijkaardige in België gevestigde bank-, wissel, krediet- en spaarinstellingen, vallen buiten het toepassingsgebied van artikel 307, §1/1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De betrokken cryptowallets dienen bijgevolg niet aan het CAP te worden meegedeeld.

Een “online wallet” zal daarentegen wèl beschouwd kunnen worden als meldingsplichtig. In dit geval bieden exchangeplatformen immers wallets aan waarbij cryptovaluta kunnen worden omgezet in andere cryptovaluta. Deze platformen fungeren met andere woorden als wisselinstellingen. Dergelijke wallet vertoont dermate grote gelijkenissen met een effectenrekening bij een online beurshandelaar, dat de handelingen kunnen worden beschouwd als een financiële dienst.

Er zijn evenwel twee belangrijke kanttekeningen te maken

(i) Zo betekent het gebruik van een buitenlandse “online wallet” op zich nog niet dat de meldingsplicht automatisch van toepassing is. Het is belangrijk dat cryptovaluta worden aangehouden voor een termijn die langer is dan normaal. Bij een plaatsing op het online exchangeplatform of bewaring die slechts zeer tijdelijk en vluchtig is, met het oog op de uitvoering van een betaling, zou kunnen teruggevallen worden op een uitzondering op de meldingsplicht.

(ii) Ook “online wallets” zonder centrale actor vallen buiten het toepassingsgebied van de meldingsplicht.
“Hardware wallets” en bepaalde “software wallets” zijn daarentegen niet aan de meldingsplicht onderworpen. Dit is logisch, gezien hierbij immers geen exchangeplatform tussenkomt waardoor artikel 307, §1/1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen geen toepassing vindt.

Minister van Financiën wijst er ook op dat sinds 1 mei 2022 in België de activiteiten van bepaalde dienstverleners met betrekking tot virtuele valuta in België zijn gereguleerd. Het toepassingsgebied van deze regulering strekt zich uit tot (i) aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en legale valuta, (ii) aanbieders van in België gevestigde particuliere cryptografische sleutelbewaarportefeuilles (“wallet-aanbieders”) en (iii) de in België geïnstalleerde geldautomaten, meer bepaald automaten die de uitwisseling tussen virtuele valuta en legale valuta mogelijk maken (ATM’s). De betrokken dienstverleners zullen zich moeten inschrijven bij de FSMA om hun activiteiten voort te zetten of op te starten. De regulering heeft echter geen betrekking op de meldingsplicht van een buitenlandse wallet aan het CAP.

Melding bij het CAP

Indien de wallet kwalificeert als een buitenlandse rekening moet aan het CAP de public key, het land waar de wallet geopend werd en de naam van de buitenlandse instelling worden opgegeven om te voldoen aan de meldingsplicht. In de aangifte personenbelasting dienen deze gegevens eveneens opgenomen te worden.

Conclusie

In een eerder blogbericht merkten we op dat de meldingsplicht van een buitenlandse wallet hoofdzakelijk afhankelijk zal zijn van de aard en het soort wallet dat aangehouden wordt. Minister van Financiën stelt daarentegen de verplichting tot melden bij het CAP afhankelijk van het statuut van de instelling waarbij de cryptomunten worden aangehouden. Beide criteria geven echter aanleiding tot eenzelfde resultaat wat de rechtszekerheid ten goede komt. Zo bestaat er een meldingsplicht bij “online wallets” waarbij de exchangeplatformen worden beschouwd als wisselinstellingen, waarop artikel 307, §1/1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen toepassing vindt. Bij gebrek aan tussenkomst van een exchangeplatform, is er voor “hardware wallets” en de meeste “software wallets” dan ook geen meldingsplicht.

Momenteel bestaat er dus nog geen uitdrukkelijke wettelijke basis die bepaalt dat deze laatste cryptowallets meldingsplicht zijn. De Europese Commissie wilt in de nabije toekomst, in 2024, de “Markten in Cryptoactiva-verordening” (de “MiCa-verordening”) uitvoeren, het is afwachten of daar een eenduidig antwoord naar voren zal geschoven worden met betrekking tot de meldingsplicht bij cryptoportefeuilles.

Bron: Everest

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen