Het aanwascontract doorgelicht
aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

Prof.  Jos Ruysseveldt

Webinar op vrijdag 26 januari 2024

De Tax Shelter is uitgebreid tot videospelen: de ‘hoe’ en ‘waarom’-vragen (Tiberghien)

Auteurs: Mathieu Taverne, Gauthier Bonte en Milan Vandermeulen (Tiberghien)

Op 25 juli 2022 heeft de Europese Commissie bevestigd dat het Belgisch Tax Shelter-regime voor videospelen verenigbaar is met Europees recht. Dit regime werd onlangs gewijzigd om enkele bestaande “bugs” te verhelpen.

Op die manier wordt een spoedige inwerkingtreding van dit gewijzigd regime eindelijk realistisch. De wetgever zelf mikt op 1 januari 2023, maar dit hangt nog af van de goedkeuring van een ‘culturele test’ door de Gemeenschappen.

Ter herinnering: de Tax Shelter laat ondernemingen toe om te investeren in de productie van audiovisuele werken, podiumwerken en binnenkort ook videospelen. Daarbij kan zij genieten van een fiscale vrijstelling van 421% op het geïnvesteerde bedrag, wat overeenkomt met een belastingbesparing van 105,25% van de investering voor een vennootschap die onderworpen is aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting.

Het einde van een lang wetgevend parcours

In 2019 besloot België om de bestaande Tax Shelter uit te breiden tot videospelen. Men was van oordeel dat er steun nodig was voor de Belgische industrie in deze sector die, ondanks het feit dat ze bulkt van het talent, te kampen heeft met onvoldoende financiering. De Europese Commissie was echter van mening dat het regime niet volledig voldeed aan de voorwaarden die op Europees niveau zijn vastgesteld op het gebied van staatssteun. Vooral de beperking van de territorialiteitsvoorwaarde van de in aanmerking komende uitgaven tot Belgisch grondgebied bleek problematisch.

In het begin van de zomer 2022 werd de tekst van artikel 194ter/3 WIB92 eindelijk gewijzigd (door de wet houdende diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022), met name door de territorialiteitsvoorwaarde uit te breiden tot de gehele Europese Economische Ruimte. En op het niveau van de Gemeenschappen moet nog een “culturele test” aangenomen worden, die gebaseerd is op de tests die reeds gebruikt worden voor de toekenning van regionale subsidies.

Naar aanleiding van deze wijzigingen heeft de Europese Commissie formeel bevestigd dat deze nieuwe versie van het Tax Shelter-regime voor de game-industrie verenigbaar is met Europees recht. Alles kijkt dus klaar om het regime van start te laten gaan.

Merk daarbij op dat de uitbreiding van de Tax Shelter tot videospelen in wezen gemodelleerd naar de bestaande regelingen voor audiovisuele werken en podiumkunsten, met dezelfde problematiek met betrekking tot de driehoeksverhouding tussen productiehuizen, tussenpersonen en investeerders.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

Naast de vrij ruime definitie van een videospel (met de “adds-on” en vervolgen op bestaande spelen inbegrepen), moet elk videospel eveneens goedgekeurd worden als “Europees videospel”, wat o.a. het volgende inhoudt:

  • De uitgaven moeten hoofdzakelijk in Europa worden gedaan: de realisatie en productie van het spel moeten hoofdzakelijk tot stand gebracht worden met de hulp van auteurs, creatieve medewerkers, producenten en coproducenten die Belgisch rijksinwoner zijn of inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; en,
  • Het videospel moet voldoen aan de criteria van een “culturele test”: in dit verband wordt verwezen naar de criteria van de culturele tests die reeds door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor regionale subsidies. Dit zijn de tests die gebruikt worden door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) of Wallimage Entreprise in het kader van de steunfondsen voor de videogamesector.
Wat kunnen we precies verwachten van de culturele test?

Zonder in te gaan op de vele parameters van de door het VAF en Wallimage Entreprise gebruikte culturele test met betrekking tot subsidies, is het weliswaar interessant te onderlijnen dat deze tests vereisen dat minstens 50% van de teamleden (en al zij die sleutelfuncties hebben bij de realisatie en productie) hun hoofdverblijfplaats in het betrokken Gewest hebben, er belastingplichtig zijn, of dat zij minstens op andere manieren met de Vlaamse cultuur vertrouwd zijn (bijvoorbeeld op basis van behaalde kwalificaties in de regio of een langdurig verblijf in het Gewest).

Vergelijkbare parameters zouden teruggevonden moeten worden in de culturele test voor het Tax Shelter-regime voor videospelen. De exacte parameters, die allicht momenteel uitgewerkt worden, zullen met bijzondere precisie opgesteld moeten worden teneinde interpretatieconflicten te vermijden en binnen het kader van de toegelaten culturele uitzondering op Europees niveau te blijven. De doelstelling zal in ieder geval dezelfde zijn als voor de regionale subsidies: het rendement op investeringen (proberen te) garanderen.

En de overige voorwaarden?

Verscheidene van de voor videospelen vastgestelde voorwaarden zijn identiek aan deze die van toepassing zijn voor audiovisuele werken en podiumkunsten. De wet van 5 juli 2022 heeft eveneens meerdere wijzigingen aangebracht aan alle Tax Shelter-regimes, waaronder dus ook het regime voor videospelen.

Voor videospelen is de periode waarbinnen de in aanmerking komende uitgaven gedaan moeten worden maximum 24 maanden. Het plafond van de gecumuleerde fiscale waarde van de Tax Shelter-attesten wordt vastgelegd op 2,5 miljoen euro (dit is hetzelfde maximumbedrag zoals bij podiumproducties), terwijl er voor audiovisuele werken een grens van 15 miljoen euro voorzien is.

Voor de grote franchisestudio’s bedragen de ontwikkelings- en productietijden vaak meer dan twee jaar en lopen de budgetten op tot tientallen of zelfs honderden miljoenen euro’s. Door de manier waarop de regeling is opgesteld, lijkt de Tax Shelter voor videospelen dan ook eerder bedoeld om vooral de kleine en middelgrote spelers in de game-industrie te bevoordelen.

Zal de inwerkingtreding effectief voor 1 januari 2023 zijn?

In 2019 had de wetgever de inwerkingtreding van het Tax Shelter-regime initieel onderworpen aan het vervullen van twee voorwaarden: het groen licht van de Europese Commissie met betrekking tot de regels inzake staatssteun, en het sluiten van een samenwerkingsakkoord. Deze tweede voorwaarde is vervangen door de aanname van de bovengenoemde culturele test.

Raamovereenkomsten met betrekking tot een Tax Shelter-investering in een videospel kunnen pas geldig gesloten worden vanaf “de eerste dag van de maand na de bekendmaking in het Belgisch Staasblad van een bericht van de minister van Financiën, dat informeert over de vervulling van beide voorwaarden”.

Teneinde de snelle aanname van een culturele test aan te moedigen, heeft de wet van 5 juli 2022 de inwerkingtreding slechts afhankelijk gesteld van de aanname van een culturele test door alle gemeenschappen tot aan 1 januari 2023. Anders gezegd volstaat het vanaf die datum dat één van de Gemeenschappen een culturele test aanneemt opdat het regime er van toepassing zou zijn, zelfs al komen de andere Gemeenschappen achter.

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, is het dus tijd voor productiehuizen en tussenpersonen om zich voor te bereiden door de laatste hand te leggen aan hun model van raamovereenkomst, waarbij de recente wijzigingen voor videospelen en van de Tax Shelter-regimes in het geheel geïntegreerd worden.

Het Tiberghien Tax Shelter team beschikt over een uitgebreide expertise in de materie en is bekend met de knelpunten in de betrokene sectoren. Het team heeft een praktijkgerichte aanpak en legt de nadruk op een constructieve en duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de tax shelter investering.

Bron: Tiberghien