Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

De aangiftetermijnen gepubliceerd door de fiscale administratie zijn niet (altijd) bindend! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

In een vonnis d.d. 29 september 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ons standpunt gevolgd dat de aangiftetermijnen gepubliceerd op Biztax niet (altijd) bindend zijn. Het belang van dit vonnis voor de praktijk kan niet worden onderschat.

AANGIFTETERMIJN VAN BIZTAX…

In voorliggend geval had de belastingplichtige zijn boekjaar afgesloten op 30 september 2019 en haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 ingediend buiten de aangiftetermijn van vijf maanden zoals voorzien op Biztax.

De fiscale administratie had enige tijd later een kennisgeving van aanslag van ambtswege verzonden waarin werd meegedeeld dat de inkomsten en gegevens van de aangifte integraal zouden worden overgenomen, met daarbovenop een belastingverhoging wegens laattijdige aangifte. Tevens werd aangekondigd dat er toepassing zou worden gemaakt van het aftrekverbod overeenkomstig (oud) artikel 207, zevende lid WIB 1992 (inmiddels artikel 206/3, §1 WIB 1992).

Volgens de fiscale administratie had de belastingplichtige – overeenkomstig de aangiftetermijnen gepubliceerd op Biztax – een aangifte moeten indienen binnen een termijn van vijf maanden.

EEN KORTERE TERMIJN DAN DE WETTELIJK BEPAALDE ZES MAANDEN

In haar vonnis heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bevestigd dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor de indieningsdata gepubliceerd op de website van Biztax waarbij door de fiscale administratie een kortere termijn wordt opgelegd dan de wettelijk bepaalde zes maanden overeenkomstig (oud) artikel 310 WIB 1992.

De vennootschap kon zodoende haar aangifte nog rechtsgeldig indienen binnen de aangiftetermijn van zes maanden. Meer nog, in casu beschikte de vennootschap over nog meer tijd (1 maand extra) door de verlenging vanwege de Covid 19-pandemie.

Ingevolge het voorgaande heeft de rechtbank beslist dat de aanslag vernietigd moest worden.

ARTIKEL 310 WIB 1992 INMIDDELS GEWIJZIGD

Merk overigens dat artikel 310 WIB 1992 inmiddels gewijzigd is en duidelijk een aangiftetermijn van 7 maanden voorziet. Dit is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2021.

Gelet op de veelheid van ondernemingen met een aangiftetermijn van minder zes maanden die zich in dezelfde situatie bevinden en die volgens de administratie laattijdig een aangifte hebben ingediend, met alle bijbehorende gevolgen (aftrekverbod, belastingverhoging, geldboete,…), kan het belang van dit vonnis niet worden onderschat.

Bron: Cazimir Advocaten

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen