‘Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten’ bij Nationale Bank: wet van 8 juli 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/07/2018

Op 26 juli 2018 treedt de wet van 8 juli 2018 in werking die een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten organiseert, en de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest uitbreidt.

Nieuw organiek kader

Vooreerst wordt een volledig nieuw organiek kader gecreëerd voor het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (“CAP”), dat krachtens de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen opgericht werd in de schoot van de Nationale Bank van België (NBB). Hierdoor wordt het CAP uit de fiscale context gehaald en grondig aangepast aan de behoeften van andere belanghebbenden, o.m. alle instanties belast met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van het terrorisme en de fiscale fraude.

Deze actualisering is noodzakelijk naar aanleiding van de belangrijke ontwikkelingen die zich op dit vlak op Europees en internationaal niveau voordoen, in het bijzonder van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG, waarvan de bekendmaking nakend is. Deze richtlijn, die vaak de “5de AML-richtlijn” wordt genoemd, legt alle lidstaten van de Europese Unie op gecentraliseerde, geautomatiseerde mechanismen of elektronische systemen voor gegevensontsluiting in te stellen die tijdig de identificatie van natuurlijke personen of rechtspersonen mogelijk maken die betaal- en bankrekeningen aanhouden of controleren bij een kredietinstelling binnen hun grondgebied. In ons land is het CAP het instrument bij uitstek om de rol van een dergelijk gecentraliseerd, geautomatiseerd mechanisme te spelen.

Vervanging verwijzingen naar het CAP in de huidige wetgeving en rechtzetting betaalde technische fouten

Het tweede deel van de wet vervangt alle verwijzingen naar artikel 322, paragraaf 3, WIB (92) als rechtsgrond voor het CAP in de huidige wetgeving door verwijzingen naar de nieuwe wet. Ook bepaalde technische fouten in de tekst van de programmawet van 1 juli 2016 worden hersteld.

Toegang van bepaalde fiscale instanties

De toegang van bepaalde fiscale instanties tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest wordt uitgebreid.

Lees hier de ‘Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest’