Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

Wet van 25 december 2023 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA gepubliceerd op 1 maart 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 1 maart 2024 werd de Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit gepubliceerd in het Staatsblad.

Het wetsontwerp werd rond drie assen opgesteld:

 • een versterking van de werking van de GBA
 • een versterking van de onafhankelijkheid van de GBA;
 • een versterking van de pragmatische aanpak en de sectorale deskundigheid.

Meer algemeen werd ook rekening gehouden met de aanbevelingen van de audit van het Rekenhof van 31 mei 2021 over de werking van de GBA.

Een versterking van de werking van de GBA

Het wetsontwerp voorziet in het bijzonder in de volgende wijzigingen:

 • omvorming van het directiecomité tot een collegiaal orgaan en het verduidelijken van haar bevoegdheden en werking;
 • bepalen dat de GBA een vergoeding kan opleggen voor optionele diensten;
 • meer marge toekennen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit om de interne werking, organisatie en procedureregels in een reglement van interne orde vast te leggen.
Een versterking van de onafhankelijkheid van de GBA

Het wetsontwerp voorziet in het bijzonder in de volgende wijzigingen:

 • verduidelijken dat de GBA de enige bevoegde autoriteit is om de taken en mandaten inzake toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) uit te voeren;
 • verduidelijken dat leden van federale, Gemeenschaps-  en Gewestregeringen, overheidsinstanties, openbare of private ondernemingen, en van het maatschappelijk middenveld zich niet kunnen verzetten tegen het optreden van de GBA of haar leden;
 • versterken van de regels inzake onverenigbaarheid en belangenconflicten voor de deskundigen;
 • verduidelijken van de verhouding tussen de GBA en deskundigen (geen beslissingsbevoegdheid).
Een versterking van de pragmatische aanpak en de sectorale deskundigheid

Het wetsontwerp voorziet in het bijzonder in de volgende wijzigingen:

 • uitbreiding van de mogelijkheid voor de GBA om een beroep te doen op deskundigen, breder dan het huidige kenniscentrum en de geschillenkamer;
 • de samenwerking met andere instanties zodat een beroep kan worden gedaan op hun technische expertise;
 • benadrukken van het belang dat bij de bescherming van de persoonsgegevens afdoende rekening wordt gehouden met andere grondrechten.

Lees de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming