Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Waarom wel influencers beschermen en andere bestuurders van vennootschappen in de kou laten? (Paqt Advocaten)

Auteurs:

Het is voor veel mensen – in het bijzonder bestuurders van een vennootschap – al langer een doorn in het oog dat hun privéadres, (een deel van) hun vermogenstoestand en andere persoonlijke gegevens publiek beschikbaar zijn. De wet vereist dat vennootschappen hun  jaarrekeningen publiceren met vermelding van de persoonsgegevens van de bestuurders. Ook bij aktes (oprichting, statutenwijziging,…) wordt informatie via het Belgisch Staatblad van privépersonen bekend gemaakt. Om maar te zwijgen van het UBO-register…

RECHT OP EERBIEDING VAN HET PRIVÉLEVEN

Nochtans is er een recht op eerbiediging van het privéleven dat zowel grondwettelijk (art. 22 van de grondwet) , alsook in internationale wetgeving (art. 8 EVRM, art. 17 BUPO-verdrag, art. 7 en 8 Handvest EU) wordt beschermd. Moet de Belgische wetgever dan niet meer doen voor alle burgers van dit land opdat zij van hun privacy kunnen genieten?

INFLUENCERS VS ANDERE ONDERNEMERS: VRAAG NAAR AFSCHERMING VAN PRIVACY

Recent ontstond een polemiek nadat een influencer gevraagd werd om het adres waar de onderneming gevestigd is, te vermelden op zijn sociale media. Voor wie de ondernemingsactiviteit uitoefent vanuit de privéwoning kan je dan niet anders dan je privéadres kenbaar maken. Voor velen is dat een doorn in het oog.

Er wordt nu gesproken met de sector van influencers en men wil aan hun verzuchtingen tegemoet komen om hun privacy beter af te schermen. Zo wordt voorgesteld om de sector te verenigingen en een gedeelde fysieke locatie aan te duiden. Deze locatie kan dan gebruikt worden als adres, in plaats van het thuisadres.

Het spreekt voor zich dat wat voor de ene geldt, ook voor de andere mogelijk moet zijn. Gaat België voor alle ondernemers echte privacybescherming bieden? Of gaan we wachten tot Europa ons op de vingers tikt?

DUIDING DOOR HET EUROPEES HOF

In een recent arrest (c-184/20) wordt eraan herinnerd dat beperkingen kunnen worden toegestaan op grondrechten op voorwaarde dat deze beperkingen proportioneel en doelmatig zijn. Er mag m.a.w. geen minder verregaand, beter alternatief bestaan.

Of toegang van het grote publiek tot private gegevens van ondernemers noodzakelijk is, hopen we te vernemen in een nog te verwachten uitspraak van het Hof in de Luxemburgse zaak (C-601/20) omtrent het publiek toegankelijk zijn van UBO-gegevens. In België wordt het UBO-register thans beter afgeschermd, maar andere bronnen blijven vrij toegankelijk. Wat wordt hier de nieuwe tendens?

TIP & TRICKS

Het is nog afwachten hoe de vraag naar afscherming van persoonsgegevens voor ondernemers verder zal worden behandeld. In de tussentijd zijn er alvast enkele zaken die u als onderneming of als natuurlijke persoon kan doen om persoonsgegevens zo min mogelijk kenbaar te maken.

ENKELE TIPS:
  • In de jaarrekeningen kunnen de bestuurders als adres het vennootschapsadres kiezen als dat soelaas biedt;

  • Let op met welke informatie jouw onderneming vrijgeeft aan het UBO-register (zie onze publicatie in Fiscale Actualiteit maart 2021);

  • In verband met de publicaties van benoemingen en ontslagen van bestuurders: het is niet langer noodzakelijk om het adres mee te publiceren, laat staan het rijksregisternummer

  • In verband met de publicaties van de oprichtingsaktes met daarin persoonsgegevens van de aandeelhouders (hun inbreng en hun aandelenpercentage):

    • Het is niet verplicht om de gegevens van aandeelhouders die niet als oprichter verschijnen, te publiceren (Art. 2:8, par 2 4° WVV)

    • Het is niet verplicht om het bedrag dat ieder inbrengt mee te delen (Art. 2:8, par 2 6° WVV)

Bron: PAQT Advocaten