Arbeidsovereenkomsten
onder de loep:
meer dan ooit een must

Webinar op 2 juni 2023

Tewerkstelling van buitenlanders in België:
een overzicht van A tot Z

Webinar op 12 mei 2023

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

GPS-tracking: Takeaway bij GBA 15/2023 van 21 februari 2023 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

Context

De gemeente baseert zich op prikfraude vastgesteld door GPS-tracking in het dienstvoertuig om een persoonlijke nota te geven aan werknemer. De nota stelde dat hij zowel zijn privéadres, als dat van zijn moeder, een bepaald café en enkele willekeurige straten bezocht had, waardoor er sprake zou zijn van prikfraude. De werknemer beweert niet op de hoogte te zijn geweest van monitoring en het geolokalisatiesysteem wordt volgens de klager ook niet vermeld in het arbeidsreglement, zodat hij wil dat de nota geseponeerd wordt, wat de gemeente weigert.

Discussie over rechtsgrond

De gemeente baseert zich op “legitiem belang” als rechtsgrond voor de verwerking in het kader van GPS-tracking.

De GBA oordeelt dat dit niet kan (artikel 6, lid 1, f tweede alina GDPR): kan niet voor verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken.

De GBA oordeelt dat de rechtsgrond in casu de vervulling van een taak van algemeen belang is (artikel 6, lid 1, e) GDPR).

De GBA hanteert dus een bijzonder ruime interpretatie (verwijst naar eerdere aanbeveling van Kenniscentrum) en stelt dat verwerkingen i.k.v. monitoring of HR-management deel uitmaken van “algemeen belang”.

Let op: werkgevers uit private sector zullen zich wel op gerechtvaardigd belang moeten beroepen voor GPS-tracking!

Discussie over toelaatbaarheid verwerking i.k.v. GPS-tracking

Ok, voor zover:

  1. werknemer geïnformeerd is,
  2. tracking beperkt is tot professionele verplaatsingen binnen de werktijd met een dienstwagen en beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn,
  3. enkel raadpleegbaar door een beperkt aantal personen en indien daartoe een concrete aanleiding bestaat.

Good to know: GBA zit op zelfde lijn als de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken

Sanctie: berisping (geen administratieve boete mogelijk, want het gaat over een administratieve overheid)

Lees hier de Beslissing 15/2023 van 21 februari 2023