Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

De wijziging van de wet tot oprichting van de GBA: hoe ver staan we? (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Waarom een wijziging?

Op 29 juni 2022 werd een Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend.

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking  van persoonsgegevens schreef een evaluatie van de wet voor in 2021.

Die evaluatie is uitgemond in een rapport met aanbevelingen die de basis zullen vormen van het privacy-beleid van de komende jaren en in het kader van die evaluatie werden ook aanbevelingen geformuleerd ten opzichte van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Na de audit van het Rekenhof van 31 mei 2021betreffende de werking van de GBA werden eveneens

aanbevelingen geformuleerd, zodat naar aanleiding van de evaluatie van de Privacywet en van de audit van het Rekenhof, het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit rond drie assen werd opgesteld.

Een wijziging gebaseerd op drie assen.

Een versterking van de werking van de GBA.

Hiermee wordt bedoeld: omvorming van het directiecomité tot een collegiaal orgaan en het verduidelijken van haar bevoegdheden en werking, bepalen dat de GBA een vergoeding kan opleggen voor optionele diensten en meer marge toekennen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit om de interne werking, organisatie en procedureregels in een reglement van interne orde vast te leggen

Een versterking van de onafhankelijkheid van de GBA.

Doelstelling is hier te verduidelijken dat de GBA de enige bevoegde autoriteit is om de taken en mandaten inzake toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) uit te voeren en verduidelijken dat leden van federale, Gemeenschaps- en Gewestregeringen, overheidsinstanties, openbare of private ondernemingen, en van het maatschappelijk middenveld zich niet kunnen verzetten tegen het optreden van de GBA of haar leden. Teven wil men de regels inzake onverenigbaarheid en belangenconflicten voor de deskundigen versterken en de verhouding tussen de GBA en deskundigen (geen beslissingsbevoegdheid) verduidelijken.

Een versterking van de pragmatische aanpak en de sectorale deskundigheid.

Worden hier bedoeld: de uitbreiding van de mogelijkheid voor de GBA om een beroep te doen op deskundigen, breder dan het huidige kenniscentrum en de geschillenkamer, de samenwerking met andere instanties zodat een beroep kan worden gedaan op hun technische expertise en benadrukken van het belang dat bij de bescherming van de persoonsgegevens afdoende rekening wordt gehouden met andere grondrechten.

Op 8 november 2022 werd het wetsontwerp in tweede lezing goedgekeurd door de Commissie Justitie van de Kamer.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming