Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Overheidsopdrachten. KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van de KB’s van 18 april 2017 en 18 juni 2017 gepubliceerd in het Staatsblad van 22 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op donderdag 7 december 2023 geven mr. Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (ere-eerste auditeur bij het Rekenhof) een webinar over ‘Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonderzoek van offertes en drie andere actuele knelpunten’, incl. de publicatie ‘Compendium Overheidsopdrachtenrecht. Exhaustieve bespreking van de regelgeving en de rechtspraak inzake zeven grote thema’s’ van mr. Peter Teerlinck. Nadien on demand aangeboden zonder boek.

***

Het KB bevat volgende belangrijke wijzigingen:

1. De regeling van de samenstelling van het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies. Daarnaast wordt de benoemingstermijn omschreven, alsook dat de afgevaardigden en hun plaatsvervangers door de Eerste minister benoemd worden.

2. Regeling van de inhoud van de vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht. Dergelijke aankondiging zal, vanaf 1 september 2023, verplicht ingevuld moeten worden voor de opdrachten onder de Europese drempels, overeenkomstig de wijzigingen die werden doorgevoerd door de artikelen 4 en 7 van de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot het bestuur. De inhoud van de aankondiging werd vereenvoudigd ten opzichte van de inhoud die opgenomen moet worden in de aankondiging van gegunde opdracht voor de opdrachten die de drempel voor de Europese bekendmaking bereiken. Deze inhoud is opgenomen in een bijlage 5/1 bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

3. Met het oog op een efficiënte monitoring, onder meer met het oog op het meten van de KMO-participatie, is het van belang om, wat de verplicht op te nemen informatie in het proces-verbaal van opening betreft, niet alleen te beschikken over de naam of de handelsnaam van de inschrijvers, maar ook over hun identificatienummer. Wat de Belgische inschrijvers betreft komt dit overeen met het ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vandaar dan ook dat in artikel 84 toegevoegd wordt dat de opgave van deze nummers verplicht is. Er werd eveneens toegevoegd dat de minimaal aan te leveren gegevens (vermeld in het tweede lid) door de aanbestedende overheid doorgestuurd moeten worden naar de FOD BOSA via een elektronische toepassing die door deze laatste FOD wordt ter beschikking gesteld. Het betreft, althans voor de aanbestedende overheden die gebruik maken van de e-tendering toepassing van de FOD BOSA, een applicatie die ingebouwd is in de e-tendering toepassing en die ervoor zorgt dat de betreffende inlichtingen automatisch worden doorgestuurd. De betreffende verplichting is zodoende met name van praktisch belang voor aanbestedende overheden die gebruik zouden maken van een ander elektronisch platform (dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

4. Ook wat de inlichtingen betreft die opgenomen staan in de aankondiging van gegunde opdracht, is het van belang, met het oog op een efficiënte monitoring, te kunnen beschikken over de identificatienummers van de begunstigde. Ook in de gevallen waarbij er meerdere begunstigden zijn, bijvoorbeeld in geval van een raamovereenkomst met meerdere ondernemers of bij indiening door een combinatie van ondernemers, moet voor elke onderneming het identificatienummer gemeld worden. Daarnaast wordt voorzien dat niet alleen de waarde van de begunstigde offerte moet ingegeven worden of de waarde van de laagste en hoogste offerte die in aanmerking wordt genomen. Beide types inlichtingen zullen opgegeven moeten worden, in lijn met wat voorzien is in de nieuwe standaardformulieren (uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/1780 van de Commissie van 23 september 2019 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986).

 

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding