Overheidsopdrachten en start-ups: nieuw online platform wil betrokkenheid van start-ups bevorderen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Karolien Van Butsel (Schoups)

Publicatiedatum: 04/10/2019

Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en scale-ups. Overheden kunnen hierop opdrachten bekendmaken waarvan zij menen dat deze geschikt zijn voor start-ups en scale-ups. Het introduceert hiermee aldus een innovatieve manier van aanbesteden. Overheidsopdrachten werden reeds online gepubliceerd – voor opdrachten die gebonden zijn aan de Europese bekendmakingsregels op TED en voor de opdrachten die hier niet aan gebonden zijn op e-Notification – maar deze websites zijn eerder complex en om die reden niet erg gebruiksvriendelijk voor kleinere of beginnende ondernemingen.

Het nieuwe platform kadert in het project “kopen bij start-ups”, waaromtrent de Vlaamse Regering op 5 april 2019 een conceptnota goedkeurde.

De conceptnota kwam tot stand ten gevolge van de vaststelling dat start-ups en overheden elkaar nog moeilijk vinden in het kader van overheidsopdrachten.

Nochtans kunnen start-ups – en bij uitbreiding scale-ups – ook net in dit gebied een grote meerwaarde bieden. Doordat start-ups vaak inzetten op nieuwe en innovatieve technologieën, hebben ze niet zelden kostenefficiëntie en grote snelheid van werken als troeven. Omgekeerd kan het uitvoeren van een overheidsopdracht voor start-ups een steun in de rug betekenen, niet alleen financieel, maar ook qua geloofwaardigheid en betrouwbaarheid naar toekomstig cliënteel toe.

Het doel van de voormelde conceptnota is dan ook om de deelname van start-ups aan overheidsopdrachten te bevorderen. De nota vermeldt specifiek drie manieren om dit resultaat te bekomen, namelijk:

  1. een betere bekendmaking van overheidsopdrachten, meer op maat van start-ups;
  2. ondersteuning van en een vereenvoudigd instrumentarium voor aankopers en start-ups;
  3. het in kaart brengen van opportuniteiten en realiseren van pilootprojecten zodat aankopers worden aangezet om ook bij start-ups te kopen.

Het hierboven reeds besproken nieuwe platform van Vlaio draagt bij tot de eerste pijler betreffende de betere bekendmaking van overheidsopdrachten. Door dit online platform wordt de drempel tot informatie voor start-ups en scale-ups verlaagd. Daartoe wordt bovendien het Vlaio-netwerk ingeschakeld om start-ups verder te informeren rond dit project. Daarnaast draagt deze nieuwe marktplaats ook bij tot het in kaart brengen van opportuniteiten, zoals bedoeld door de derde pijler.

Aangaande de ondersteuning en het vereenvoudigd instrumentarium (de tweede pijler), werden de reeds bestaande onderhandelingsprocedures zonder en met voorafgaande bekendmaking verder uitgewerkt op maat van start-ups. Voor deze procedures werd een specifieke leidraad ontworpen en werden de documenten vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging zou een drempelverlagend effect moeten hebben.

Het valt verder te evalueren of deze maatregelen met succes zullen leiden tot de “cultuuromslag bij de inkopers van de overheid” waarvan melding wordt gemaakt in de tekst van het recente regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024.

Lees hier het originele artikel