Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024

Overheidsopdrachten en negatieve prijs. Arrest Raad van State 2 mei 2024 (Equator)

Auteur: Steven A.D. Van Garsse (Equator)

In een interessant arrest van 2 mei jongstleden herinnert de Raad van State aan de doelstellingen en het toepassingsgebied van de controle op de abnormale prijzen. Door de verzoekende partijen werd naar aanleiding van een controle op een (abnormaal) negatieve prijs aangevoerd dat negatieve prijzen niet als abnormaal beschouwd mogen worden als er geen risico is voor een goede uitvoering van de opdracht.  De Raad van State wijst vervolgens op het feit dat het doel van de controle in realiteit tweeledig is:

  • enerzijds, de bescherming van de aanbestedende dienst, door hem in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat de door de inschrijvers geboden prijs het werkelijk mogelijk maakt om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het bijzonder bestek en elke speculatie ten koste van de fundamentele belangen van de aanbestedende dienst en de overheidsgelden uit te sluiten;
  • anderzijds, de bescherming van de vereisten van een gezonde mededinging, door te vermijden dat de aanbestedende dienst gedragingen zou goedkeuren die in strijd zijn met een gezonde mededinging en dat overheidsopdrachten uiteindelijk gegund zouden worden aan inschrijvers die spotprijzen hebben ingediend en die daardoor het normale spel van de mededinging hebben verstoord.

Een abnormaal “negatieve” prijs houdt het risico in dat de inschrijver de opdracht niet op een rendabele wijze kan uitvoeren en dat hij zal kiezen voor een zo goedkoop mogelijke en eventueel zelfs een niet-besteksconforme uitvoeringswijze.

Net zoals bij ‘gewone’ prijzen geldt overigens ook bij een ‘negatieve’ prijs de regel dat een offerte substantieel onregelmatig is wanneer ze van aard is de inschrijver een discriminerend voordeel te bieden of tot concurrentievervalsing te leiden (artikel 76, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017).

Het is dan ook in bovenstaande context dat negatieve prijzen, die de totaalprijs omlaag halen, beoordeeld moeten worden. Het komt bijgevolg aan de aanbestedende overheid toe om te onderzoeken of de offerte voldoende betrouwbaar is en of de voorgestelde minprijzen geen gevolgen hebben voor de correcte uitvoering van de opdracht.

Lees hier het arrest

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding