Overheidsopdrachten:
het regelmatigheidsonderzoek van offertes
en drie andere actuele knelpunten

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 7 december 2023

Over de al dan niet toepassing van overheidsopdrachten-reglementering. Raad van State van 25 augustus 2022. Dhr. Constant De Koninck licht toe (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op dinsdag 6 juni 2023 geven dhr. Constant De Koninck (ere-eerste auditeur bij het Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt) een webinar over ‘Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023. Recente wet- en regelgeving en omzendbrieven. Overzicht van rechtspraak’.

Tijdens deze webinar, opgenomen in een professionele studio, zal dhr. Constant De Koninck uiteraard ook aandacht besteden aan de Wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de Overheidsopdrachtenwet 2016, verschenen in het Staatsblad van 16 februari 2023.

LegalNews vroeg meer uitleg aan dhr. Constant De Koninck over het arrest van de Raad van State van 25 augustus 2022.

Het is belangrijk nog eens te benadrukken dat de overheidsopdrachtenwet niet van toepassing is op vennootschaps- en verenigingscontracten die betrekking hebben op het in gemeenschap brengen van bepaalde activa of belangen teneinde een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Maar uiteraard is de werkelijke inhoud van de overeenkomst doorslaggevend. Zo zal de overheidsopdrachtenreglementering wel van toepassing kunnen zijn indien de oprichting van een vennootschap gepaard gaat met de gunning van een bepaalde opdracht aan de private partner.

In casu werd door Fluvius de oprichting van een joint venture met Telenet beoogt waarbij een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht, met inbreng door Fluvius van glasvezelactiva en rechten op haar kabeldistributienetwerk in ruil voor aandelen in de nieuw op te richten vennootschap die zal instaan voor de realisatie van een datanetwerk van de toekomst.

De beslissing van Fluvius tot toewijzen van de exclusieve samenwerkingsovereenkomst ten bezwarende titel aan Telenet, vereist van Telenet niet het uitvoeren van werken, het leveren van producten dan wel het leveren van diensten.

Om die reden kan deze samenwerkingsovereenkomst niet als een overheidsopdracht of concessie kan worden gekwalificeerd en valt deze toewijzingsbeslissing buiten het toepassingsgebied van de wet overheidsopdrachten en de concessiewet en kan geen beroep worden gedaan op een UDN-procedure op grond van de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten van 17 juni 2013.

Lees hier het arrest van de Raad van State (nr. 254.340) van 25 augustus 2022

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding