Een gewaarschuwd inschrijver is er twee waard: opgelet met volmachten in strijd met de statuten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Een offerte die wordt ingediend in het kader van een overheidsopdracht, moet worden ondertekend worden door de persoon/personen die bevoegd is/zijn om de inschrijver te verbinden, dit op straffe van substantiële onregelmatigheid. Deze bevoegdheid kan ook middels een volmacht worden toegekend aan een specifieke persoon binnen de onderneming.

In een recent arrest nr. 251.307 van 27 juli 2021 sprak de Raad van State zich uit over een dergelijke volmacht en de verenigbaarheid ervan met de statuten. De Raad oordeelde dat een offerte niet rechtsgeldig ondertekend kan worden door iemand die op grond van een volmacht de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gekregen, wanneer de statuten van die onderneming expliciet bepalen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid precies moet worden afgebakend, alsook de duurtijd ervan.

Het louter bezitten van een volmacht volstaat met andere woorden niet altijd, want er moet ook over worden gewaakt dat deze volmacht in overeenstemming is met de statuten.

Bron: Crivits & Persyn