E-facturatie bij overheidsopdrachten op komst (De Keuster & Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (De Keuster & Casteleyn Advocaten)

Publicatiedatum: 18/01/2019

De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. Het voorontwerp zal na inwerkingtreding volgende wetten wijzigen: de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van de richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. De Europese Commissie wil dat de elektronische facturering de meest gangbare factureringsmethode wordt in de Europese Unie. De dematerialisering van de facturen sluit aan bij de wil tot modernisering van het overheidsbeheer. Dit biedt aanzienlijke voordelen op vlak van vereenvoudiging, besparingen, milieueffecten en vermindering van de administratieve lasten.

Vanaf 1 januari 2020/2021 zullen ondernemers ertoe verplicht worden enkel elektronische facturen te versturen en niet langer papieren facturen. De aanbesteders zullen hierover een vermelding moeten opnemen in de opdrachtdocumenten.

Volgende uitzonderingen zijn voorzien:

  • opdrachten die worden geplaatst door autonome overheidsbedrijven of door personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten
  • opdrachten die worden geplaatst in het kader van ontwikkelingssamenwerking of die worden geplaatst door diplomatieke vertegenwoordigingen of door consulaten

Het voorontwerp wordt nu ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Lees hier het Persbericht van de ministerraad van 11 januari 2019