Coronavirus: impact op de uitvoering van overheidsopdrachten (Schoups)

Auteur: Kris Lemmens (Schoups)

Publicatiedatum: 12/03/2020

Het Coronavirus kan belangrijke gevolgen hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Contacteer Kris Lemmens indien de (tijdige) uitvoering van uw overheidsopdracht in gevaar dreigt te komen.

Indien de bevoorrading van materialen of de personeelsorganisatie van de opdracht (bv. op werven, reisbeperkingen, …) in het gedrang komt door de effecten van en de maatregelen rond de Coronacrisis, kan dit een redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid uitmaken waarvoor de opdrachtnemer op basis van art. 38/9 AUR en de afgeleide clausules daaromtrent in de opdrachtdocumenten om herziening van de opdracht kan verzoeken.

Termijnverlenging

Om termijnverlenging van de opdracht te bekomen dient hiervoor geen zeer belangrijk nadeel te worden aangetoond. Voor financiële herzieningen van de opdracht dient wel een zeer belangrijk nadeel aangetoond te worden. Dit nadeel moet:

1° bij opdrachten voor werken en opdrachten voor diensten, ten minste 2,5 procent bedragen van het initiële opdrachtbedrag. Indien de opdracht geplaatst wordt op basis van de prijs alleen, op basis van de kosten of op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht van de gunningscriteria, is de drempel van het zeer belangrijk nadeel in elk geval bereikt vanaf volgende bedragen:

  • 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 15.000.000 euro;
  • 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro;
  • 300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro;

2° bij opdrachten voor leveringen en diensten, andere dan deze opgenomen in bijlage 1, ten minste vijftien procent bedragen van het initiële opdrachtbedrag.

Prijsherziening

Daarnaast dient de impact van de coronacrisis op prijsherzieningsformules nauwgezet opgevolgd te worden. De hevige prijsschommelingen op de grondstoffenmarkten kunnen aanleiding geven tot disproportionele dalingen van prijsherzieningsformules. Ook hiervoor kan een financiële tegemoetkoming gevraagd worden op basis van en binnen de voorwaarden van art. 38/9 AUR en/of, indien de prijsherzieningsformule beduidend afwijkt van de werkelijke kostenstructuur op basis van schending van art. 10 Overheidsopdrachtenwet en art. 38/7 AUR.

Belangrijk: schriftelijke kennisgeving

Belangrijk is dat de ingeroepen feiten of omstandigheden én de bondige impact op termijn en kosten van de opdracht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden en dit uiterlijk binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel na de datum waarop de opdrachtnemer of de aanbesteder ze normaal had moeten kennen.

Lees hier het originele artikel