Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024

Betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten. Dhr. Constant De Koninck licht toe (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De ministerraad keurde op 28 april 2023 een voorontwerp van wet goed dat de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot procedures voor overheidsopdrachten bevordert.

Het voorontwerp wijzigt de wet inzake overheidsopdrachten om de deelname van KMO’s aan deze procedures te stimuleren, gezien hun belang in de Belgische economie.

LegalNews vroeg meer uitleg aan dhr. Constant De Koninck (Ere-eerste Auditeur bij het Rekenhof).

Wat wordt er vooreerst voorzien inzake de betaling van voorschotten?

Aanbestedende overheidsdiensten zullen voorschotten kunnen toekennen van maximum 20 procent van het opdrachtbedrag en maximaal tot 225.000 euro. Een voorschot van ten minste 5 procent zal moeten worden betaald wanneer de aanbesteder een administratieve overheid is en de opdrachtnemer een KMO (<250 personen). Dit wordt verhoogd tot 10 en 20 procent voor respectievelijk kleine ondernemingen (<50 personen) en micro-ondernemingen (<10 personen).

Er is ook sprake van biedvergoedingen?

Inderdaad zal de aanbesteder moeten voorzien in de betaling van een biedvergoeding in geval van de inschrijvers intellectuele of creatieve inspanningen worden vereist om een offerte te kunnen indienen (bijv. wanneer offertes moeten vergezeld zijn van, maquettes, prototypes, tekeningen, andere grafische ontwerpen, etc.). Deze biedvergoeding zal wel in de opdrachtdocumenten moeten worden vermeld.

Er worden ook wijzigingen aangebracht om de aanbesteder in sommige gevallen te verplichten om onmiddellijk na de opening van de offertes de individuele plaats in het voorlopig klassement mee te delen aan de inschrijvers. Kan u dat even toelichten?

De reden is duidelijk: een snellere transparantie kan het voor de ondernemers makkelijker maken om hun planning op te maken. Wanneer ondernemers op grond van dit voorlopig klassement vaststellen dat zij geen of slechts een minieme kans maken om de opdracht toegewezen te krijgen kunnen zij hiermee rekening houden bij het opstellen van hun orderboek.

Tenslotte wordt ook de toepassing van het ‘only once principe’ in het kader van prijsvragen bevestigd. Wat wordt hiermee bedoeld?

Ondernemers zullen bij prijsvragen niet langer verplicht zijn ondersteunende documenten of andere bewijsstukken over te leggen indien en voor zover de aanbestedende overheid de certificaten of de relevante informatie rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een gratis toegankelijke nationale databank. Evenmin zullen ondernemers niet langer verplicht zijn ondersteunende documenten over te leggen wanneer de aanbestedende overheid deze documenten reeds in haar bezit heeft ten gevolge van een opdracht of raamovereenkomst die eerder werd afgesloten.

Webinar on demand

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Simon Verhoeven en mr. Alexander Verschave (Equator Advocaten)

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding