>>>Wet houdende diverse bepalingen inzake werk gepubliceerd (Claeys & Engels)

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk gepubliceerd (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 07/02/2018

In onze eerste newsletter van dit jaar, kon u reeds kennismaken met de nieuwe bepalingen die de wet houdende diverse bepalingen inzake werk met zich meebrengt. Op 5 februari 2018 werd de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We bezorgen u graag een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen.

  • Een arbeidsovereenkomst schorsen wegens economische oorzaken, kan enkel wanneer de omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil van de werkgever. Is dat niet het geval, moet de werkgever het normale loon aan de werknemer betalen voor de dagen waarop hij het werk – dat gewoonlijk door deze werknemer wordt uitgevoerd – aan derden heeft uitbesteed.
  • Voortaan kan iemand in dienst genomen worden met een vervangingsovereenkomst voor de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die de toelating heeft gekregen van de adviserend-geneesheer om het werk gedeeltelijk te hervatten, voor de arbeidsuren uit zijn normale arbeidsregeling die tijdelijk niet gepresteerd worden door de arbeidsongeschikte werknemer.
  • Werknemers die ontslagen worden en recht hebben op een opzeggingstermijn of -vergoeding van minstens 30 weken, hebben recht op outplacement. De werkgever kan niet langer vier weken loon inhouden van de ontslagvergoeding, wanneer de ontslagen werknemer omwille van medische redenen de outplacementbegeleiding niet kan volgen.
  • De wet verduidelijkt dat de interne grens van de arbeidsduur ook moet worden nageleefd in het kader van een nieuwe arbeidsregeling (een zogenaamd stelsel van “grote flexibiliteit”). De interne grens beperkt het aantal overuren dat kan verricht worden boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk verhoogde deze grens tot 143 uur.
  • Wanneer werkgevers en werknemers van een paritair (sub)comité overgaan naar een ander paritair (sub)comité, garandeert de cao-wet het behoud van de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden. Een nieuwe toelichting bepaalt dat deze regeling van toepassing is op zowel werknemers die in dienst waren vóór de overgang als deze die erna worden aangeworven. Bovendien geldt dit principe niet langer uitsluitend in geval van de wijziging van de werkingssfeer van een paritair (sub)comité, maar ook bij de oprichting of de opheffing van een paritair (sub)comité.
  • Werkgevers in de horecasector die met het geregistreerd kassasysteem werken (de “witte kassa”), kunnen vanaf nu hun personeel tot 360 vrijwillige overuren laten presteren. Het gaat om een bijkomend instrument naast de bestaande regeling waarbij tot 360 niet in te halen overuren gepresteerd kunnen worden.

Bovenstaande bepalingen treden in werking op 15 februari 2018.

  • Daarnaast krijgen sociaal inspecteurs vanaf 1 april 2018 de bevoegdheid om aan de hand van mystery shopping discriminatoire praktijken te onderzoeken binnen een specifieke sector of van een bepaalde werkgever.
  • Tot slot bevat de wet nog enkele maatregelen die verdere uitwerking vereisen alvorens ze in de praktijk toegepast kunnen worden. Het gaat om inhoudingen op het loon voor de terbeschikkingstelling van voorzieningen aan de werknemer; de afschaffing van de stelsels van 1/3e en 1/4e loopbaanonderbreking; en de bepalingen inzake elektronische arbeidsovereenkomsten en documenten.

Lees hier het originele artikel

2018-02-12T09:54:36+00:00 12 februari 2018|Categories: Ondernemingsrecht - Sociaal recht|