Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Mogelijkheid tot toepassing van de derdebetalersregeling voor elke patiënt en alle geneeskundige verstrekkingen (Eska Law)

Auteur: Eska Law

De derdebetalersregeling is een begrip dat zowel de zorgverleners als de patiënten bekend in de oren klinkt. Door deze regeling is het mogelijk dat dat de zorgverlener de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds zelf ontvangt. De patiënt dient in dat geval enkel zijn of haar persoonlijk aandeel (het remgeld) aan de zorgverlener te betalen.

Verplichte toepassing derdebetalersregeling

De derdebetalersregeling dient in bepaalde gevallen verplicht toegepast te worden door de zorgverlener.

Zo zal de huisarts de derdebetalersregeling moeten toepassen voor het zorgtraject ‘Opvolging van een patiënt met type diabetes 2’ of indien de patiënt geniet van een verhoogde tegemoetkoming (met uitzondering van huisbezoeken). De patiënt heeft een automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming indien deze geniet van een sociale uitkering. Geniet de patiënt niet van een sociale uitkering, dan kan deze een aanvraag tot een verhoogde tegemoetkoming indienen bij zijn of haar ziekenfonds.

Daarnaast zal de tandarts voor bepaalde verstrekkingen ook de derdebetalersregeling verplicht moeten toepassen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er sprake is van een moeilijke tandherstelling bij kankerpatiënten of in geval van anodontie.

Tenslotte dienen ook bandagisten de derdebetalersregeling verplicht toe te passen voor het stomamateriaal.

Past u als zorgverlener de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling niet toe en wordt er door het RIZIV een inbreuk op deze verplichting vastgesteld, dan zal sprake zijn van een inbreuk van categorie 10 waarvoor een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro door de leidend ambtenaar kan worden opgelegd.

Let wel, indien er volgens het RIZIV sprake is van ernstige, nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen van bedrog in hoofde van een zorgverlener, dan kan de Leidend Ambtenaar van de DGEC de betaling door de ziekenfondsen via de derdebetalersregeling, geheel of gedeeltelijk schorsen voor een periode van maximaal 12 maanden.

Sinds 1 januari 2022 mogelijk voor elke patiënt en elke geneeskundige verstrekking

Voortaan is het sinds 1 januari 2022 mogelijk dat u als zorgverlener (huisarts, tandarts, kinesitherapeut, logopedist, …) de derdebetalersregeling toepast voor elke geneeskundige verstrekking en voor elke patiënt.

De bestaande verboden voor huisartsen (vervat in hoofdstuk II van de nomenclatuur), tandartsen (raadplegingen bij algemene tandartsen, preventieve verstrekkingen, radiografieën en conserverende verstrekkingen uitgevoerd bij patiënten van 18 jaar of ouder) en logopedisten (uitvoeren van verrichtingen in een school) om de derdebetalersregeling toe te passen, worden namelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 afgeschaft.

Zo zal u als zorgverlener op vandaag de keuze hebben om de derdebetalersregeling toe te passen maar bent u hiertoe niet verplicht.

Beslist u als zorgverlener om de derdebetalersregeling te toe passen, dan zal u bij de facturatie van uw verstrekkingen niet meer moeten rechtvaardigen waarom u de derdebetalersregeling toepast.

Let wel, de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling zoals hierboven vermeld, blijft wel bestaan en zal u als zorgverlener nog steeds moeten naleven.

Bronnen:

Bron: Eska Law