Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Informed consent en ereloonsupplementen blijven voor beroering zorgen. Cassatie 6 september 2021 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

Auteur: Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

Het Hof van Cassatie doet in een nieuw arrest uitspraak over de plicht om de patiënt te informeren over de financiële gevolgen van een tussenkomst (art. 8, §2 Wet Patiëntenrechten).

Het louter geven van een informatiebrochure waarin de patiënt doorgestuurd wordt naar het onthaal of een website volstaat niet. Het ziekenhuis moet volgens het Hof van Cassatie uit eigen beweging de patiënt informeren over enerzijds de conventiestatus van een arts en anderzijds over de financiële gevolgen van zijn optreden. Het is niet de bedoeling dat de patiënt zelf nog een specifieke stap moet zetten om kennis te nemen van deze informatie. Het Hof van Cassatie vernietigde vervolgens de uitspraak van het vredegerecht van Zandhoven waarin het bewuste ereloonsupplement wel toegekend werd. Er ligt trouwens een wetsvoorstel op tafel waarmee gesleuteld zal worden aan de afficheringsplicht van zorgverleners.

Lees hier het Cassatie-arrest van 6 september 2021

Lees hier het Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft

Lees hier het Verslag namens de Commissie voor Gezondheid en Gelijke kansen van 18 oktober 2021

Sorry, we couldn't find any posts.