De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

Het RIZIV oordeelt streng bij een dubbele aanrekening van de éénzelfde medicijn door een apotheek (Eska Law)

Auteur: Eska Law

In een beslissing van 19 juni 2023 van de Leidend ambtenaar was sprake van een inbreuk door een apotheker, met name het aanrekenen van verpakkingen van farmaceutische specialiteiten die niet werden afgeleverd.

In casu had de Dienst vastgesteld dat geneesmiddelen met een unieke code of 2D materies ook werden aangerekend in andere Belgische apotheken.

De desbetreffende apotheek was namelijk in het oog van de Dienst gesprongen doordat zij op de 13e plaats stond van de 4.906 Belgische apotheken wat betreft de aanrekening aan de ziekteverzekering.

Aangezien een streepjescode of 2D matrix echter uniek is, levert dit een vermoeden op van het genereren van willekeurige streepjescodes of 2D matrices zonder dat dit gepaard gaat met het effectief afleveren van het geneesmiddel. Op die manier ontstaan dubbele aanrekeningen of streepjescodes.

In de voorliggende zaak werd door de apotheker de schuld erkend aan de inbreuk, doch werd gevraagd aan de Leidend ambtenaar om mild te zijn in de beoordeling. De apotheker had namelijk deze inbreuk gepleegd om het hoofd te bieden aan de financiële en arbeidsintensieve uitdagingen van de sector.

De oplossing van de apotheek zijn financiële problemen lag op dat moment voor hem in het aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties, namelijk het aanrekenen van niet-afgeleverde geneesmiddelen. De apotheek zou ook te kampen hebben gehad met softwareproblemen.

In zijn beoordeling stelt de Leidend ambtenaar dat de enorme arbeidsintensiteit van de taken waarmee de apotheek belast is, de achterstand van de nodige geneesmiddelenattesten of eventuele softwareproblemen geen vrijgeleide uitmaken om de financiële putten van de apotheek te vullen door beroep te doen op de ziekteverzekering.

Bovendien wordt door de Leidend ambtenaar gesteld dat de ernst van de inbreuk bovendien nog eens wordt bevestigd door de wet zelf die het niet mogelijk maakt om geen bijkomende administratieve geldboete op te leggen wanneer de tenlastelegging is bewezen.

Volgens de Leidend ambtenaar heeft de apotheker in kwestie een systeem opgezet dat hem toeliet om misbruik te maken van de door de ziekteverzekering ter beschikking gestelde middelen om de financiële toestand van zijn zaak te verbeteren.

Evenwel waren er volgens de Leidend ambtenaar ook elementen die in zijn voordeel speelden. Zo had de apotheker geen antecedenten, heeft hij erkend dat hij fout heeft gehandeld en heeft hij het onverschuldigd bedrag van maar liefst 800.000,00 euro volledig en vrijwillig terugbetaald.

Hiermee rekening houdend en gelet op het ernstig en doelmatig misbruik van het ziekteverzekeringssysteem, de enorme schade aan de ziekteverzekering en de aard van de inbreuk, werd aan de apotheker een administratieve geldboete opgelegd van 150 procent van de waarde van ten onrechte aan de ziekteverzekering aangerekende verstrekkingen, waarvan 1/3e effectief en 2/3e met uitstel gedurende een periode van 3 jaar.

Beslissing van de Leidend ambtenaar van 19 juni 2023

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma