Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Gezondheidsrecht’

3 webinars on demand

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

De nieuwe Indicatieve Tabel 2020

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Buitencontractuele aansprakelijkheid en de zorgvuldigheidsnorm

Webinar on demand

Het recht op een no show fee in de medische sector wordt toegekend door rechtbanken (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese)

Publicatiedatum: oktober 2019

Iedere zorgverlener is tegenwoordig aan een strak tijdschema gebonden, waarbij de (behandelings)consultaties elkaar snel opvolgen.

Ieder zorgverlener kan het niet opdagen van een patiënt als kiespijn missen. Naast de leegte in de agenda, wordt de zorgverlener geconfronteerd met een inkomensverlies en zelfs onnodige kosten indien de zorgverlener voor de consultatie bepaald materiaal of extra hulpkrachten diende te voorzien. Bovendien is het patiëntenbestand van de zorgverlener eveneens niet gebaat bij deze voorvallen.

De vraag die zorgverleners zich reeds hebben gesteld is of dat zij hiervoor een schadevergoeding van de patiënt kunnen vragen.

Verschillende rechtbanken kregen dit vraagstuk voorgeschoteld. Wij overlopen enkele recentere uitspraken.

Rechtbanken zijn er in het algemeen over eens dat in bepaalde gevallen een zorgverlener recht op een no show fee heeft.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen oordeelde op 8 februari 2010 dat een tandarts recht had op een schadevergoeding van een patiënt die viermaal niet kwam opdagen voor een behandelingsconsultatie van vier uur.

De tandarts in kwestie had in zijn algemene voorwaarden opgenomen dat de patiënt ten laatste vierentwintig uur op voorhand de consultatie diende te annuleren, hetgeen niet gebeurde.

Hoewel er geen geschreven overeenkomst voorlag, oordeelde de Rechtbank dat op basis van andere stukken bepaald kon worden dat de patiënt kennis had van een no show fee regeling. De Rechtbank kende een schadevergoeding van 90,00 euro per voorzien uur aan de tandarts toe.

Het Vredegerecht te Brugge kende op 6 oktober 2015 eveneens een schadevergoeding aan een tandarts toe aangezien een patiënt meerdere malen niet kwam opdagen voor een wortelkanaalbehandeling. De tandarts had voor deze behandelingen telkenmale gespecialiseerd materiaal en personeel voorzien. Bovendien vermeldde de tandarts de no show fee-regeling op zijn visitekaartje alsook in de bevestigingsmails aan de patiënt.

De Vrederechter te Brugge oordeelde: “Verder is het even logisch dat eisende partij er dan ook een noodzakelijke planning moet op na houden ten einde haar patiëntenbestand te kunnen van dienst zijn en ten einde voorbereid te zijn op de behandeling ervan. Dat de laattijdige annulering van een afspraak tegelijk een gemiste kans is voor eisende partij om een andere patiënt van dienst te zijn en inkomsten te verwerven, kan evenzeer niet ontkend worden en dat tegenover een reservering van de tandarts ook kosten van voorbereiding staan, is eveneens aannemelijk.”

Op basis van deze uitspraken kan aldus gesteld worden dat een zorgverlener op een schadevergoeding wegens niet opdagen gerechtigd is, indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Wij zetten kort de belangrijkste krijtlijnen van deze voorwaarden uiteen.

Ten eerste dient er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen de zorgverlener en patiënt gesloten te zijn. Dit is vaak niet het geval indien er slechts een telefonisch informerend consult werd belegd.

Ten tweede dient er sprake te zijn van een tekortkoming in hoofde van de patiënt met name het niet opdagen zonder tijdige annulering. Belangrijk in dat verband is dat de patiënt op voorhand op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid dat er een no show fee bij niet opdagen verschuldigd zal zijn. Aangezien de zorgverlener moet aantonen dat in deze mogelijkheid is voorzien, dient deze vermelding in de algemene voorwaarden en in de bevestigingsmail van de consultatie(s) opgenomen worden.

Ten derde kan er enkel een no show fee gevraagd worden, indien de patiënt niet tijdig geannuleerd heeft. Raadzaam is dat in de algemene voorwaarden en in de bevestigingsmail de specifieke voorwaarden van annulatie opgenomen worden, zoals de mogelijk tot kosteloos annuleren tot 24 of 48 uur op voorhand. Bovendien is het wenselijk om een forfaitair bedrag mee te delen, met de vermelding dat dit bedrag de zorgverlener niet bindt en de zorgverlener gerechtigd is om eventuele meerkosten (reële kosten) eveneens terug te vorderen.

Tot slot kan er enkel een no show fee van de patiënt gevraagd worden indien er geen sprake is van overmacht in hoofde van de patiënt. De patiënt zal in dit laatste geval dienen aan te tonen dat hij niet in de redelijke mogelijkheid verkeerde om de (behandelings)consultatie te annuleren doordat hij door onvoorzienbare omstandigheden gehinderd was.

Indien deze voorwaarden zijn vervuld, kan de zorgverlener in geval van geen (tijdige) annulering, een vergoeding voor de gederfde inkomsten (onkosten) van de patiënt verkrijgen. De rechtspraak houdt hier dezelfde visie op na.

Indien u vragen zou hebben over deze mogelijkheden of indien u meer informatie wenst over de specifieke voorwaarden van de no show fee kan u ons hiertoe steeds contacteren. Wij staan u met raad en daad bij.

Lees hier het originele artikel