Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Gebruiksvergoedingen tussen artsen aan een redelijk omzetpercentage zijn toegelaten – Cassatie 6 september 2021 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

Auteur: Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

Kunnen twee artsen overeenkomen dat de ene praktijkruimten, materiaal, administratief en schoonmaakpersoneel ter beschikking stelt van de andere in ruil voor een bepaald percentage (20%) van het ereloon van de andere als forfaitaire gebruiksvergoeding?

Volgens het Hof van Cassatie wel, op voorwaarde dat het bedrag van het afgestane ereloon redelijk is t.o.v. de verleende tegenprestaties.

In hetzelfde arrest is ook te lezen dat de rechter niet gebonden is door de code van geneeskundige plichtenleer, die niet verbindend is verklaard en geen kracht van wet heeft:

‘Artikel 15, § 1, tweede lid, Artsenwet bepaalt dat de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit, bindende kracht kan verlenen aan de code van medische plichtenleer en aan de aanpassingen die door de nationale raad zouden worden gedaan. De code van geneeskundige plichtenleer, zoals hier van toepassing, is niet goedgekeurd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, en heeft derhalve geen verbindende kracht. Uit het voorgaande volgt dat de rechter niet gebonden is door de regels die vervat liggen in de code van geneeskundige plichtenleer, die geen kracht van wet hebben aangezien de code niet verbindend is verklaard.’

Lees hier het Cassatie-arrest van 6 september 2021

Sorry, we couldn't find any posts.