De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

De zelfstandige samenwerking tussen zorgverleners, enkele juridische aandachtspunten (Mint Advocaten)

Auteur: Mint Advocaten

Goede afspraken maken goede vrienden. Als zorgverstrekker wenst u namelijk uw volledige aandacht te richten op de behandeling en de verzorging van uw patiënten. Een juridische discussie over uw samenwerking met een andere zorgverstrekker, praktijk of instelling is niet alleen tijdrovend maar kan ook financiële gevolgen met zich meebrengen. Vermijd dan ook een juridische discussie over uw samenwerking door het afsluiten van een transparante en duidelijke samenwerkingsovereenkomst.

In deze blog halen we enkele aandachtspunten aan die een must zijn om op te nemen in uw zelfstandige samenwerkingsovereenkomst.

1. Duidelijke omschrijving van de taken en verplichtingen

Één van de belangrijkste artikelen in uw samenwerkingsovereenkomst betreft een duidelijke omschrijving van de taken en de verplichtingen die van beide partijen worden verwacht.

Wat wordt van de zelfstandige zorgverstrekker in kwestie verwacht? Welke taken zullen opgenomen worden door de praktijk, de instelling of de andere zorgverstrekker?

Vermijd algemene clausules en beschrijf nauwkeuring in de overeenkomst wat van elke partij wordt verwacht.

Een algemene clausule kan namelijk leiden tot een te ruime interpretatiemogelijkheid van de verwachtingen en leiden tot interne of zelfs gerechtelijke discussies.

2. Wijzen op verantwoordelijkheden – verdeling van aansprakelijkheid

Een ander belangrijk aspect betreft het opnemen van een clausule inzake de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheden van de partijen in kwestie.

Vaak wordt hierbij opgenomen dat de zelfstandige zorgverstrekker wie de verstrekkingen zal uitvoeren, verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor een juiste tarificatie van deze verstrekkingen volgens de Nomenclatuur.

Hierbij kan ook worden bepaald wie de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal dragen in geval van een derde partij zoals bijvoorbeeld een patiënt, een familielid van de patiënt een klacht indient of zelfs het RIZIV een klacht indient of een procedure opstart. In de praktijk wordt in deze gevallen vaak een vrijwaringsclausule opgenomen.

3. Niet concurrentiebeding

Wanneer zelfstandige zorgverstrekkers een samenwerking aangaan, kan er voorzien worden in een niet-concurrentiebeding.

Een niet-concurrentiebeding houdt in dat een partij zich ertoe verbindt om bijvoorbeeld tijdens en/of na de samenwerking geen concurrerende activiteit te starten binnen een bepaalde afstand van de plaats waar de samenwerking werd uitgevoerd.

Dergelijk beding is slechts geldig indien dit wettelijk voldoet aan drie voorwaarden:

  • Beperkt in de tijd, bijvoorbeeld tot 1 jaar na het einde van de samenwerking;
  • Beperkt inzake activiteiten;
  • Beperkt tot een bepaald geografisch gebied. Vaak zal hierbij een straal in km’s worden genomen gerekend vanaf de praktijk.

Naast deze geldigheidsvoorwaarden is het ook aangeraden om alvast een sanctie te voorzien indien het niet-concurrentiebeding wordt geschonden.

4. Niet afwervingsbeding medewerkers en patiënten

Daarnaast kan u ook voorzien in een niet-afwervingsbeding op twee vlakken, met name ten aanzien van uw medewerkers (in dienst/zelfstandig) en/of ten aanzien van uw patiënten.

Een niet-afwervingsbeding zal namelijk bepalen dat de zelfstandige zorgverstrekker in kwestie zich ervan moet onthouden om de medewerkers en/of patiënten mee te nemen na de beëindiging van de samenwerking.

Dergelijke verbodsclausule kan u ook toepassen ten aanzien van uw patiënten voor zover hierdoor niet wordt geraakt aan de vrije keuze van de patiënt. Zo kan bijvoorbeeld voorzien worden in een forfaitair bedrag per patiënt die ervoor kiest om de vertrekkende zorgverstrekker te volgen. Op dit topic gaan wij in onze volgende blog dieper in.

5. Toestemming voor tarificatie

Wordt de aanrekening van de verstrekkingen niet uitgevoerd door de uitvoerende zorgverstrekker zelf dan is het belangrijk om te voorzien in een uitdrukkelijke lastgevingsclausule.

Deze lastgeving houdt in dat een toestemming wordt gegeven aan de andere partij tot aanrekening van de uitgevoerde verstrekkingen.

6. GDPR

Een laatste niet te vergeten belangrijk aspect betreft een clausule inzake de GDPR (privacywetgeving) of het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

Elke onderneming moet de GDPR naleven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen. Er zullen door beide partijen namelijk onvermijdelijk gegevens worden verwerkt van de patiënten en zelfs andere zorgverstrekkers binnen de praktijk, instelling, … .

Zo zal u in het kader van de GDPR ondermeer moeten aangegeven hoe de gegevens worden verwerkt, beveiligd, wie de verwerkingsverantwoordelijke uitmaakt en wat de verschillende rechten van de betrokkene zijn.

Bron: Mint Advocaten

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma