De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

De Katz-schaal: enkele aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV (Mint Advocaten)

Auteur: Mint Advocaten

De Katz-schaal of evaluatieschaal is alom bekend in de sector van de thuisverpleegkundigen. Aan de hand van de Katz-schaal wordt de afhankelijkheidsgraad van de patiënt bepaald op basis waarvan vervolgens een forfaitaire vergoeding wordt toegekend.

Uit het activiteitenverslag van het RIZIV over het aantal controle onderzoeken in 2022 blijkt dat de sector van de thuisverpleegkundigen de op één na meest gecontroleerde beroepsgroep uitmaakt. Op een totaal van 250 onderzoeken werden maar liefst 205 onderzoeken afgesloten betrekking hebbende op een thuisverpleegkundige.

Nazicht van de gepubliceerde uitspraken van de Leidend Ambtenaar, de Kamer van eerste aanleg en de Kamer van beroep leert dat de meeste inbreuken bij deze controles betrekking hebben op een verkeerde inschatting van de afhankelijkheidsgraad van de patiënt.

Indien het RIZIV van mening is dat de afhankelijkheidsgraad van de patiënt verkeerd werd ingeschat, zal het RIZIV overgaan tot een herkwalificatie (bijvoorbeeld: van een forfait B naar een forfait A) met alle gevolgen van dien. Zo zal de thuisverpleegkundige in kwestie niet alleen moeten overgaan tot een terugbetaling van het verschil in de ontvangen vergoeding maar kan deze eveneens veroordeeld worden tot een administratieve geldboete die kan oplopen tot 150% van het terug te betalen bedrag.

Controle door het RIZIV

De sector van de thuisverpleging wordt op vandaag nog steeds geviseerd door het RIZIV voor het uitvoeren van een controle.

Indien uw patiëntenbestand een groot aantal forfait-patiënten bevat, bestaat de kans erin dat u vroeg of laat in het vizier komt van het RIZIV.

Merkt u op dat uw patiënten of de huisartsen een bezoek hebben gekregen van een inspecteur van het RIZIV, dan betekent dit dat het RIZIV momenteel een controle bij u aan het voorbereiden is. Wanneer het RIZIV haar voorbereidend onderzoek heeft afgerond, zal u worden afgeroepen tot een verhoor waarbij u geconfronteerd zal worden met hun vaststellingen.

Aandachtspunten bij het invullen van de Katz-schaal

De ervaring leert dat een bepaalde score anders kan geïnterpreteerd worden door het RIZIV dan door uzelf als behandelende verpleegkundige.

Werkt u samen in een praktijkverband en wenst u sterker te staan ten opzichte van het RIZIV bij een controle, dan is het wenselijk om de Katz-schaal steeds in overleg met de andere verzorgende verpleegkundigen in te vullen en van dit overleg een kort schriftelijk verslag op te maken. Houd dit verslag ook bij zodat u dit kan voorleggen aan het RIZIV bij de controle.

Voert u uw activiteiten als thuisverpleegkundige alleen uit en merkt u dat het RIZIV uw patiënten (her)bekijken.

Noteer bovendien dagelijks elke observatie, hoe klein ook (bijvoorbeeld: ik merk op dat de patiënt steeds meer moeite heeft om zelfstandig te eten, ik merk op dat de patiënt haar rechterarm moeilijker kan gebruiken om zichzelf te wassen, …) in uw verpleegkundig dossier. Deze kleine observaties kunnen later enorm belangrijk zijn om uw score te verantwoorden ten opzichte van het RIZIV.

Blijf bovendien steeds aandachtig voor wijzigingen in de afhankelijkheidsgraad van de patiënt. Is er bijvoorbeeld een vooruitgang te merken bij de patiënt, dan zal u de afhankelijkheidsgraad opnieuw moeten evalueren en desgevallend de score moeten aanpassen.

Op haar website heeft het RIZIV korte richtlijnen gepubliceerd die de invulling van de Katz-schaal moeten verduidelijken.

Bron: Mint Advocaten

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma