De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Legal English

Webinar on demand

Afwerving patiënten onder verpleegkundigen. Hoe voorkomen? (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Een discussie onder verpleegkundigen over patiënten. Het komt vaker voor dan u zou denken.

Vaak is een beëindiging van de samenwerking een aanleiding voor deze discussies.

Een verpleegkundige (zelfstandige dan wel werknemer) verlaat de praktijk en kort nadien wordt u geconfronteerd met het feit dat verscheidene van uw patiënten deze verpleegkundige volgen.

Kan u hier iets aan doen?

Wet op patiëntenrechten: vrije keuze patiënten

Als basisregel geldt dat de patiënt de vrije keuze heeft van de zorgverlener.

Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet.”

 Indien de patiënt ervoor kiest om door de vertrekkende verpleegkundige verder te worden verzorgd, dan zal u deze keuze moeten respecteren.

Let wel, deze keuze van de patiënt dient “vrij” te gebeuren, met andere woorden mag de patiënt niet onder druk gezet worden om tot deze keuze te komen.

Bovendien dient de verpleegkundige de Deontologische code voor de Belgische verpleegkundigen te respecteren en te volgen.

“Art. 27. De verpleegkundige respecteert de vrije keuze van de zorgvrager voor een bepaalde zorgverlener.

Hij probeert niet ongepast zorgvragers/cliënten af te nemen van collega’s. Hij belooft geen financiële of andere voordelen aan zorgvragers/cliënten die van zorgverlener veranderen. Bij informatie en publiciteit voor zijn praktijk volgt hij de wettelijke voorschriften en doet hij dit op een correcte en objectieve wijze, zonder overdrijving en zonder collega’s negatief voor te stellen.”

Beter voorkomen dan genezen

U kan echter op voorhand proberen vermijden dat een vertrekkende verpleegkundige uw patiënten meeneemt door een niet-afwervingsbeding op te nemen.

Dergelijk beding kan zowel in de arbeidsovereenkomst met de verpleegkundige als werknemer of de samenwerkingsovereenkomst met de verpleegkundige als zelfstandige, worden opgenomen.

Concreet zal een niet-afwervingsbeding inhouden dat bij beëindiging van de samenwerking, de vertrekkende verpleegkundige aan uw praktijk een forfaitaire vergoeding zal verschuldigd zijn voor de overname van patiënten binnen een bepaalde termijn na de samenwerking.

Vaak wordt een termijn van 6 maanden vanaf de beëindiging van de samenwerking redelijk wordt geacht.

De forfaitaire vergoeding betreft meestal een coëfficiënt van het gemiddelde van de gefactureerde prestaties van de vertrekkende verpleegkundige over een bepaalde periode, vaak 6 maanden.

U kan uiteraard nooit vermijden dat een patiënt voor de vertrekkende verpleegkundige kiest nu dit een recht uitmaakt van de patiënt zelf. Evenwel kan u hier door middel van een niet-afwervingsbeding gevolgen aanbinden voor de vertrekkende verpleegkundige waardoor dit verlies voor uw praktijk wordt gecompenseerd.

Wenst u hierover meer informatie of wenst u een niet-afwervingsbeding op te nemen in uw overeenkomsten? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.

Bronnen:

  • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
  • Deontologische code voor de Belgische verpleegkundigen

Bron: Eska Law