Wijzigingen Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom van kracht op 1 maart 2019 (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Publicatiedatum: 31/01/2019

België heeft bij wet van 16 december 2018 ingestemd met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 11 december 2017. Hiermee zal het Benelux-verdrag in overeenstemming gebracht worden met de Europese merkenrichtlijn uit 2015.

De merkenbescherming in België, Nederland en Luxemburg wordt sinds 1971 op Benelux niveau geregeld en biedt bescherming over het gehele Benelux grondgebied.

In de Europese Unie bestaan er twee stelsels van merkenbescherming naast elkaar. Enerzijds is er de Uniemerkenverordening die voorziet in een Uniemerkrecht dat wordt verleend door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie. Anderzijds is er de bescherming van merken op nationaal niveau in één of meerdere lidstaten dewelke wordt vormgegeven door de Europese merkenrichtlijn.

Ten gevolge van de implementatie van de richtlijn zal de structuur en de terminologie van het Benelux-verdrag meer aansluiten bij de Europese merkenrichtlijn en de Uniemerkenverordening. Men heeft ervoor geopteerd om voornamelijk de bepalingen waarvan de implementatie op grond van de richtlijn verplicht is op te nemen.

De meest ingrijpende wijzigingen die het Protocol met zich meebrengt zijn:

  • de mogelijkheid voor de merkhouder om op te treden tegen een gemachtigde of vertegenwoordiger die het merk zonder zijn toestemming aanvraagt of gebruikt;
  • specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken die ook voor andere kenmerken van de waren kunnen gelden;
  • een verruiming van bepalingen over samenloop van merken met beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen;
  • een versterking van de rechten van de merkhouder;
  • uitbreiding van beperkingen en verweermiddelen;
  • opname van bepalingen over merken als vermogensbestanddeel en versterking van de mogelijkheden voor houders van exclusieve licenties om op te treden tegen inbreuken.
  • procedurele regels van verschillende merkensystemen in de EU die met elkaar in overeenstemming gebracht worden met als doel de inschrijving van merken in de hele EU te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren.

De wet zal op 1 maart 2019 in werking treden.

Met al uw vragen omtrent intellectuele eigendomsrechten helpt Schuermans advocaten U graag verder.

Lees hier het originele artikel