Uitvindingsoctrooien: nieuwe wetgeving op komst (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/11/2017

Op 6 november 2017 werd door de regering een wetsontwerp ingediend ‘houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht’.

Met de nakende inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (“UPC-Overeenkomst”) ontbreken in de huidige Belgische wetgeving immers nog bepaalde beperkingen en uitzonderingen inzake octrooien die in de UPC-Overeenkomst worden voorzien. In de Belgische wetgeving worden de uitzonderingen bovendien soms in verschillende termen verwoord dan deze in de UPC-Overeenkomst.  Als men de huidige situatie zou laten zoals ze is, op het ogenblik van inwerkingtreding van de UPCOvereenkomst en de implementering van het eenheidsoctrooi, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat een rechter de mogelijke inbreuk op een octrooi met rechtsgevolgen in België, en dus de gegrondheid van een vordering inzake namaak, op verschillende wijze beoordeelt, al naargelang het om een Belgisch octrooi, een klassiek Europees octrooi of een Europees octrooi met eenheidswerking gaat. Wetende dat de UPC-Overeenkomst de mogelijkheid laat aan de houder van een klassiek Europees octrooi om zich gedurende een overgangsperiode van zeven jaar (die kan worden verlengd tot 14 jaar) te onttrekken aan de bevoegdheid van het eengemaakt octrooigerecht, via een “opt-out” (die op elk ogenblik kan worden ingetrokken, onder bepaalde voorwaarden), zou hieruit een rechtsonzekerheid kunnen voortvloeien voor zowel de gebruikers als de derden van de octrooihouder. In sommige gevallen zouden derden immers pas te weten komen dat ze inbreuk maken op een octrooi, als tegen hen een  geschilprocedure wordt aangespannen, of na diepgaand juridisch opzoekingswerk en advies. Dit wetsontwerp wenst dergelijke ongewenste effecten te vermijden, door de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de Belgische wetgeving, zodat de bepalingen betreffende de rechten, beperkingen en uitzonderingen identiek worden voor alle octrooien die rechtsgeldig zijn op het Belgische grondgebied (Europese octrooien met of zonder eenheidswerking en Belgische octrooien); dit los van de vraag of een vordering na een inbreuk op deze octrooien onder de bevoegdheid valt van de rechtbank van koophandel te Brussel of van het eengemaakt octrooigerecht.

Lees hier het wetsontwerp.

Meer weten? Op 14 december 2017 is er het colloquium ‘Handhaving van intellectuele rechten in België’ (incl. boek)