Radio Gaga vs. Lady Gaga: Oppositie tegen een Uniemerk – aanvraag (Dehaese & Dehaese)

Auteurs: Tom Daems en Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese)

Publicatiedatum: september 2017

De makers van het televisieprogramma Radio Gaga dienden in februari 2017 een aanvraag in bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) om ‘Radio Gaga’ als Uniemerk te laten registreren. Zij beschikten reeds over een nationaal (Belgisch) merk maar omdat het programma ook aan andere landen verkocht is, werd besloten om ook een Uniemerk aan te vragen. Bij de start van de uitzendingen van het derde seizoen maakten Joris Hessels en Dominique Van Malder, de makers van het programma en bedenkers van de naam ‘Radio Gaga’, bekend dat Lady Gaga bezwaar heeft ingediend tegen hun aanvraag om een Uniemerk te verkrijgen. Zij bezit namelijk reeds de registratie voor het Uniemerk ‘Lady Gaga’.  Slechts één week later raakte bekend dat Lady Gaga alweer besloten had om de oppositie in te trekken.

Wanneer er een aanvraag wordt ingediend bij het EUIPO tot verkrijging van een Uniemerk, krijgen derden een termijn van drie maanden om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van dit merk.  De Europese Merkenrechtverordening (EMVO) somt de gronden limitatief op waarop derden zich kunnen beroepen om ervoor te zorgen dat het EUIPO een merkaanvraag zal weigeren.  Lady Gaga heeft oppositie ingesteld omdat het aangevraagde merk ‘Radio Gaga’ zou lijken op haar merk ‘Lady Gaga’ en dat daardoor verwarring zou kunnen ontstaan.  Om van verwarring te spreken, volstaat het dat het publiek zich zou kunnen vergissen over de herkomst van de betrokken waren of diensten. In dit geval zou dit betekenen dat het publiek zou kunnen denken dat het televisieprogramma Radio Gaga iets te maken heeft met de popster Lady Gaga.  Als tweede grond werd ingeroepen dat Radio Gaga ongerechtvaardigd voordeel tracht te halen uit het merk ‘Lady Gaga’ als bekend merk en dat dit afbreuk doet aan de reputatie van dit merk. Indien er oppositie wordt ingesteld tegen een merkaanvraag volgt er automatisch een afkoelingsperiode van twee maanden gedurende dewelke de aanvrager zijn aanvraag kan intrekken of wijzigen.  De bedoeling hiervan is dat de partijen zouden onderhandelen zodat een minnelijke oplossing bereikt zou worden en zo de formele oppositieprocedure wordt vermeden.

Eén week nadat bekend raakte dat Lady Gaga oppositie ingesteld had tegen de aanvraag van Radio Gaga, kwam echter het nieuws naar buiten dat Lady Gaga besloten heeft haar oppositie weer in te trekken.  Dit is toch een onverwachte wending te noemen. Indien de oppositie werd doorgezet, had het EUIPO namelijk moeten oordelen of de twee merken voldoende overeenstemmen zodat er voor het publiek verwarringsgevaar ontstaat. Het is moeilijk te voorspellen hoe het EUIPO hierover geoordeeld zou hebben.  De merktekens zouden visueel, auditief en begripsmatig met elkaar vergeleken worden en er wordt dan bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Deze beoordeling gebeurt bovendien vanuit de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Aan de ene kant bevatten beide merken wel het woord ‘Gaga’ en Lady Gaga is toch een internationaal bekende naam, maar langs de andere kant is het niet zeker of het publiek ook daadwerkelijk een link zou leggen tussen de popster Lady Gaga en het televisieprogramma Radio Gaga.  Een mogelijke reden waarom Lady Gaga haar oppositie ingetrokken heeft, is dat ze, na een grondige analyse van de eerdere rechtspraak van het EUIPO, de slaagkansen toch te laag achtte om de oppositie door te zetten. Het instellen van de oppositie gebeurde daarom misschien wel in de hoop om de aanvragers van het merk ‘Radio Gaga’ af te schrikken zodat ze tijdens de afkoelingsperiode hun aanvraag zouden intrekken of wijzigen.

Er is echter nog een tweede reden waarom het opmerkelijk is dat Lady Gaga haar oppositie ingetrokken heeft. Het is voor merkhouders namelijk van belang om op te treden tegen merkaanvragen voor gelijkaardige merknamen omdat deze het onderscheidend vermogen van het oudere merk kunnen aantasten waardoor het oudere merk zwakker wordt.  Wanneer een merk elk onderscheidend vermogen verliest zodat het een algemene aanduiding wordt en de houding van de merkhouder hier bovendien aan heeft bijgedragen, kan dit zelfs leiden tot het verval van het merk. Het is voor merkhouders dus belangrijk om hun merk op een actieve wijze te beheren om zo te waken over het onderscheidend vermogen.  De precieze redenen waarom Lady Gaga haar oppositie heeft ingetrokken zullen we wellicht nooit kennen, maar mogelijk speelden ook niet-juridische redenen een rol: er kwam in Vlaanderen namelijk heel wat protest tegen de oppositie van Lady Gaga en misschien werd er daarom besloten om de oppositie toch in te trekken om zo het imago van de popster te beschermen. Voor Radio Gaga is dit alvast goed nieuws want ‘Radio Gaga’ zal zo bescherming verkrijgen als Uniemerk.

Lees hier het originele artikel