Octrooigemachtigde : titel voortaan beschermd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 20/07/2018

Het op 28 juni 2018 aangenomen wetsontwerp beoogt een omstandig regelgevend kader in te voeren voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde in België.

Reden voor het regelgevend kader

In de ons omringende landen Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de titel van respectievelijk “octrooigemachtigde”, “Patentanwalt”, “conseil en propriété industrielle” en “patent attorney” reeds beschermd.

De huidige Belgische wetgeving voorziet enkel een regeling aangaande de erkenning van octrooigemachtigden om op te treden voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

In België is tot op heden de titel van octrooigemachtigde echter niet beschermd, waardoor een aanvrager of octrooihouder het register van erkende gemachtigden dient te raadplegen teneinde zeker te zijn dat de vertegenwoordigende gemachtigde daadwerkelijk erkend is. Bovendien wordt de sector van de octrooigemachtigden niet vertegenwoordigd door een officiële representatieve organisatie. Binnen deze context zijn de octrooigemachtigden in België dan ook niet onderworpen aan een systeem van tucht en deontologie, een versterkt systeem van permanente vorming of een beroepsgeheim (ondanks het feit dat zij tot discretie gehouden zijn). Evenmin kan een Belgisch octrooigemachtigde tussenkomen in een inbreuk- of nietigheidsprocedure voor de Belgische hoven en rechtbanken met betrekking tot een Belgisch of Europees octrooi.

Daarom voorziet het wetsontwerp, naast de bescherming van de titel van octrooigemachtigde, in de invoering van een beroepsgeheim, alsook in een mogelijkheid voor octrooigemachtigden om tussen te komen in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken.

De oprichting van een Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de octrooigemachtigden in België te garanderen voorziet het wetsontwerp bijkomend in de oprichting van een Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden. Dit Instituut zal instaan voor de handhaving van een stelsel van tucht- en gedragsregels dat op de octrooigemachtigden van toepassing zal zijn, alsook voor de coördinatie van een permanente vorming van de octrooigemachtigden. Tevens zal het Instituut de beroepsgroep van de octrooigemachtigden op een meer gestructureerde manier kunnen vertegenwoordigen in haar relaties met de Federale overheid en andere publieke of private instanties.

Toezicht door de Federale Overheid op het Instituut

De Federale overheid zal toezicht uitoefenen op het Instituut via de voorafgaandelijke goedkeuring van het huishoudelijk en andere reglementen door de minister van Economie dan wel door de Koning. Een regeringscommissaris zal bovendien toezicht houden op enige bestuurshandeling van het Instituut met een mogelijkheid om hiertegen beroep in te stellen bij de minister.

Lees hier het goedgekeurd ‘Wetsontwerp houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde’