Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Leave no stone unturned: de impact van Brexit op uw intellectuele eigendomsrechten (Van Havermaet)

Auteur: Imke Van Hecke (Van Havermaet)

Publicatiedatum: 03/03/2021

Na jaren van zware onderhandelingen, is op 1 januari 2021 het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Eén van de topics die hierin behandeld wordt, is het domein van de intellectuele eigendomsrechten. “Wat met mijn beschermde producten of uitvindingen?” is dan ook een terechte bekommernis van menig ondernemer. In onderstaand overzicht trachten wij dan ook duidelijkheid te bieden.

EUROPESE MERKNAMEN EN GEMEENSCHAPSMODELLEN

1. Reeds verkregen merken en modellen

Wat de reeds verkregen merknamen en Gemeenschapsmodellen betreft, die geregistreerd werden bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), heeft het Verenigd Koninkrijk automatisch en kosteloos een vergelijkbaar VK-recht gecreëerd bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO). De beschermingstermijn van het Britse merk of model is minstens even lang als de beschermingstermijn van het Europese merk of Gemeenschapsmodel.

In het geval van vernieuwing van het EU-merk of -model bij het EUIPO, zal je ook een vernieuwing moeten aanvragen van het VK-merk of -model bij het UKIPO.

Wat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel betreft, zal dit van kracht blijven als een nationaal ongeregistreerd model in het Verenigd Koninkrijk. De beschermingsomvang en -duur van dat overeenkomstige nationale recht zijn (ten minste) hetzelfde als die voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

2. Merken en modellen in aanvraag vóór 1 januari 2021

Europese merknamen en Gemeenschapsmodellen die reeds vóór 1 januari 2021 werden aangevraagd bij het EUIPO, maar nog niet werden toegekend, bieden bij toekenning geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk.

In dit geval dien je dus een aparte aanvraag in te dienen bij het UKIPO in het Verenigd Koninkrijk, maar kan je je binnen de 9 maanden vanaf 1 januari 2021 wel beroepen op uw Europese aanvraag. Het Verenigd Koninkrijk tracht hiermee de administratieve last te beperken.

3. Merken en modellen in aanvraag na 1 januari 2021

Europese merknamen en Gemeenschapsmodellen die geregistreerd werden sinds 1 januari 2021, bieden geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk. Indien je een merknaam of model tevens wil laten registreren in het Verenigd Koninkrijk, zal je hiertoe een aparte aanvraagprocedure moeten indienen bij het UKIPO in het Verenigd Koninkrijk.

EUROPEES OCTROOIRECHT

Over de octrooien kunnen we kort zijn: de Brexit zal geen impact hebben op de reeds verkregen of aan te vragen octrooien. De reden hiervoor is dat het Europese octrooisysteem volledig losstaat van de Europese Unie. Het gaat uit van een internationaal verdrag dat, buiten de EU om, tussen de deelnemende landen is gesloten, waaronder ook het Verenigd Koninkrijk.

Reeds verleende octrooien blijven dus ook beschermd in het Verenigd Koninkrijk. Ook de aanvraag van nieuwe octrooien blijft hetzelfde. Deze zullen nog steeds aangevraagd moeten worden bij het Europees Octrooi Bureau (EPO). Van zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, zal het octrooi ook in het Verenigd Koninkrijk beschermd zijn.

Het Verenigd Koninkrijk zal daarentegen niet deelnemen aan het nieuwe Europese octrooigerecht (Unified Patent Court) en het eenheidsoctrooi, aangezien deze deelname niet verenigbaar is met haar terugtrekking uit de EU.

Ter info, wat de lopende aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen en de lopende aanvragen voor verlenging van dit certificaat betreft, zal de Brexit ook hier geen impact hebben. De ABC-verordeningen blijven gewoon van toepassing. Op grond daarvan verleende certificaten blijven dezelfde bescherming bieden als onder de ABC-verordeningen.

AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

Ook op de auteursrechten en de naburige rechten zal de Brexit geen impact hebben. Auteursrechtelijk beschermde werken zijn namelijk niet beschermd door een Europees depot, maar automatisch beschermd op het ogenblik van creatie en dit op grond van verschillende internationale verdragen, waarvan de regels ook worden nageleefd door het Verenigd Koninkrijk.

In de toekomst kan dit echter wijzigen wanneer de Europese Unie zijn eigen richtlijnen zal uitvaardigen met betrekking tot het auteursrecht. Dit kan ertoe leiden dat de regels van het Verenigd Koninkrijk zullen afwijken van de regels die binnen de EU gelden. Hoe dan ook blijft de bescherming van de internationale verdragen, dewelke eveneens in het Verenigd Koninkrijk werden omgezet in nationale regels, van kracht. Het is echter de vraag of, en in welke mate, het Verenigd Koninkrijk in de toekomst de regels uit de EU-richtlijnen zal overnemen.

KWEKERSRECHT

1. Reeds verkregen kwekersrechten

Wat de reeds verkregen kwekersrechten betreft, die geregistreerd werden bij het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO), heeft het Verenigd Koninkrijk automatisch en kosteloos een vergelijkbaar VK-recht gecreëerd bij het Plant Variety Rights Office van de Animal & Plant Health Agency (APHA). De beschermingstermijn van het Britse kwekersrecht is minstens even lang.

Op de vervaldatum van het te betalen jaarlijks recht voor de instandhouding van het communautaire kwekersrecht bij het CPVO, zal echter ook voor het kwekersrecht voor het Verenigd Koninkrijk bij het APHA betaald moeten worden.

2. Kwekersrechten in aanvraag vóór 1 januari 2021

Kwekersrechten die reeds vóór 1 januari 2021 werden aangevraagd bij het CVPO, maar nog niet werden toegekend, bieden bij toekenning geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk.

In dit geval dien je dus een aparte aanvraag in te dienen bij het APHA in het Verenigd Koninkrijk, maar kan je je binnen de 6 maanden vanaf 1 januari 2021 wel beroepen op uw Europese aanvraag. Het Verenigd Koninkrijk tracht hiermee de administratieve last te beperken.

3. Kwekersrechten in aanvraag na 1 januari 2021

Kwekersrechten die geregistreerd werden sinds 1 januari 2021, bieden geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk. Indien je een kwekersrecht tevens wil laten registreren in het Verenigd Koninkrijk, zal je hiertoe een aparte aanvraagprocedure moeten indienen bij het APHA in het Verenigd Koninkrijk.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: IT & IP