Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Is het toegelaten om via het IP-adres te achterhalen wie auteursrecht miskent? Conclusie van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van 28 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De feiten

De Franse Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (hoge autoriteit voor de verspreiding van werken en de bescherming van rechten op het internet, „Hadopi” heeft tot taak erop toe te zien dat in Frankrijk de eigendomsrechten worden geëerbiedigd. Wanneer wordt ontdekt dat een internetgebruiker inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, stuurt Hadopi hem een aanbeveling waarbij hij het bevel krijgt om dit niet opnieuw te doen. Maakt de betrokken internetgebruiker toch weer inbreuk op het auteursrecht, dan volgt een tweede waarschuwing. Indien de eerste twee waarschuwingen worden genegeerd en voor de derde maal inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, kan Hadopi de bevoegde gerechtelijke autoriteit verzoeken om  strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Dit „graduated response”-mechanisme kan slechts werken als Hadopi kan achterhalen wie er inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, zodat zij die aanbevelingen kan sturen naar die persoon. Daartoe biedt een in 2010 vastgesteld decreet Hadopi de mogelijkheid om exploitanten van elektronische-communicatiediensten te verzoeken haar de gegevens te bezorgen over de burgerlijke identiteit van de gebruiker aan wie het IP-adres is toegewezen waarmee de inbreuk is gepleegd. Vier verenigingen die zich inzetten voor de bescherming van de rechten en vrijheden op het internet, komen bij de rechter op tegen de vaststelling van dat decreet. De Conseil d’État (Franse raad van state) wenst van het Hof te vernemen of het met het Unierecht verenigbaar is dat met IP-adressen overeenkomende gegevens over de burgerlijke identiteit worden verzameld en op geautomatiseerde wijze worden verwerkt om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, zonder dat een rechterlijke instantie of een administratieve entiteit vooraf een controle uitvoert.

De visie van de advocaat-generaal

In zijn conclusie is eerste advocaat-generaal Szpunar van mening dat het Unierecht zich er niet tegen verzet dat aanbieders van elektronische-communicatiediensten verplicht zijn om IP-adressen en de daarmee overeenkomende gegevens over de burgerlijke identiteit te bewaren, en zich er ook niet tegen verzet dat deze gegevens worden geraadpleegd door een administratieve autoriteit die belast is met de bescherming van auteursrechten tegen de schending van deze rechten op het internet.

Lees hier de Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-470/21

» Bekijk alle artikels: IT & IP