Europese Merkenrecht hervormingen: Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017 (Sirius Legal)

Auteur: Thaïssa Nuyens (Sirius Legal)

Publicatiedatum: 29/09/2017 

Op 15 december 2015 stemde het Europees Parlement in met belangrijke hervormingen met betrekking tot het Europees merkenrecht, wat zorgde voor enkele serieuze wijzigingen. De hervormingen hebben als doel het merkenrecht binnen de EU effectiever, efficiënter, rechtszekerder en consistenter te maken.  Het pakket aan hervormingen kreeg als werknaam “trademark Reform Package”.

Na de inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk op 23 maart 2016, volgt per 1 oktober 2017 de tweede ronde aan wijzigingen. Tot deze wijzigingen behoren als belangrijkste punten: de afschaffing van de vereiste “voor grafische voorstelling vatbaar” en de introductie van (unie)certificeringsmerken. Daarnaast vinden er ook enkele procedurele wijzigingen plaats.

Afschaffing van de vereiste “vatbaar voor grafische afbeelding”

Tot voor 1 oktober 2017 konden enkel tekens die vatbaar waren voor grafische voorstelling een merk vormen. Het Hof van Justitie oordeelde in het welbekende Sieckmann-arrest dat om een merk te kunnen vormen een visuele weergave mogelijk moest zijn van het teken en dit door middel van figuren, lijnen of lettertekens. Daarenboven moest de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. Deze visie was echter niet houdbaar in de huidige, technologische, maatschappij. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen tekens in elke passende vorm worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, op voorwaarde dat het teken, net zoals vóór 1 oktober 2017, duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staan, gemakkelijk toegankelijk begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Dit heeft tot gevolg dat het registreren van niet-traditionele tekens zoals hologrammen, multimedia en/of klanken gemakkelijker zal worden, het zal immers toegelaten worden om MP3 en MP4 bestanden in te dienen. Het systeem “wat je ziet, is wat je krijgt” wordt hiermee geïntroduceerd.

Introductie (unie)certificeringsmerken

Naast de afschaffing van de vereiste “vatbaar voor grafische afbeelding” worden (unie)certificeringsmerken geïntroduceerd. Een uniecertificeringsmerk wordt gedefinieerd als een merk “op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.”

Concreet wil dit zeggen dat uniecertificeringsmerken de garantie geven aan de consument dat bepaalde producten aan objectief meetbare criteria voldoen. Het Uniecertificeringsmerk wordt aangevraagd door een (onafhankelijke) instantie, welke nadien waren en/of diensten zal controleren op basis van de aangegeven objectief meetbare criteria. Enkel wanneer daaraan voldaan is, zullen de waren/diensten drager kunnen zijn van het (unie)certificeringsmerk.

Dit houdt anderzijds in dat de (onafhankelijke) instantie binnen de twee maanden na haar Uniemerkaanvraag een gebruiksreglement dient in te dienen. In dit gebruiksreglement staan de kenmerken van de te certificeren waren en/of diensten aangegeven, alsook de voorwaarden voor het gebruik van het certificeringsmerk en de door de houder van het certificeringsmerk toe te passen test- en toezichtmaatregelen. Eens een waar en/of dienst wordt toegelaten om het certificeringsmerk te dragen, dienen deze te worden opgenomen in het gebruiksreglement.

Het unicertificeringsmerk is in het leven geroepen om zo de ongelijkheid tussen de nationale systemen onderling, alsook tussen de nationale systemen en het Europees merkensysteem weg te werken. Het is immers zo dat niet elke lidstaat dergelijke certificatiemerken toelaat. Derhalve bleek het noodzakelijk te zijn een uniecertificeringsmerk te ontwikkelen welke overkoepelend werkt over de verschillende lidstaten ten voordele van de uniformiteit, consistentie en rechtszekerheid.

Procedurele Wijzigingen

Naast de bovenstaande belangrijkste wijzigingen zijn er nog enkele procedurele en technische veranderingen die van kracht zullen zijn vanaf 1 oktober 2017 waaronder veranderingen wat betreft oppositie en doorhalingsprocedures, online onderbouwingen, vertalingen, de communicatie met het bureau en dergelijke meer. Alle procedurele wijzigingen zullen worden verwerkt in de herziene richtsnoeren alsook werd een beknopt overzicht opgenomen op de website van het EUIPO.

Lees hier het originele artikel