Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

De Brexit-klok tikt verder, weet u al hoe laat het is voor uw intellectuele eigendomsrechten bij een ‘hard Brexit’? (K law)

Auteur: David Van Iseghem en Thomas Degraeve (K law)

Publicatiedatum: 10/04/2019

Hoewel de Britse regering opnieuw uitstel kreeg van Europa, tikt de Brexit-klok intussen verder. Terwijl Theresa May vecht voor de Brexit-controle binnen de Britse regering, is de Europese Commissie van mening dat een ‘no deal’-Brexit steeds waarschijnlijker wordt. Heeft uw vennootschap al de nodige voorbereidingen getroffen met betrekking tot uw intellectuele eigendomsrechten?

Indien er sprake zou zijn van een ‘hard Brexit’, zal dit ook een impact kunnen hebben op de intellectuele eigendomsrechten die grotendeels geharmoniseerd zijn binnen de Europese Unie en dus mogelijks vanaf een ‘no-deal’ Brexit niet langer dezelfde bescherming genieten in het Verenigd Koninkrijk. Ook de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten zal in het Verenigd Koninkrijk complexer worden.

Welke intellectuele eigendomsrechten worden in geval van een ‘hard Brexit’ nog beschermd in het Verenigd Koninkrijk en welke niet? Welke stappen dienen houders van deze rechten te ondernemen ter vrijwaring van hun intellectuele eigendomsrechten in het Verenigd Koninkrijk? Hieronder geven wij een kort overzicht.

Europese Uniemerken en -modellen

Indien een onderneming Uniemerken en/of -modellen heeft geregistreerd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie zullen deze in geval van een ‘hard Brexit’ niet langer beschermd worden in het Verenigd Koninkrijk. Het is aangewezen om ter vrijwaring van haar rechten zo snel mogelijk over te gaan tot het indienen van een Britse nationale aanvraag voor het betreffende merk of model.

Wanneer de anciënniteit van een Uniemerk of -model dan weer gebaseerd is op een nationaal basismerk in het Verenigd Koninkrijk zal men zich vanaf een ‘hard Brexit’ waarschijnlijk niet langer op deze anciënniteit kunnen beroepen voor wat betreft dat Uniemerk, waardoor dit dus plots haar voorrang ten aanzien van andere, jongere merken kan verliezen.

Pan-Europese maatregelen tegen inbreuken van Uniemerken en/of –modellen opgelegd door de bevoegde rechtbanken in de EU, zoals een verbod op de verkoop van inbreukmakende artikelen voor de gehele EU, zullen na de Brexit geen betrekking meer hebben op het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor zal men in het Verenigd Koninkrijk een aparte procedure moeten instellen. Of de maatregelen die reeds werden opgelegd door rechtbanken in de EU in een uitspraak daterend van vóór de Brexit ook ná de Brexit nog afdwingbaar zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk, is onzeker en o.i. onwaarschijnlijk.

Auteursrechten, databanken en knowhow

Indien een onderneming houder is van werken die auteursrechtelijke bescherming genieten (denk aan foto’s, muziek, software, bouwplannen, …), dient zij zich nog niet meteen zorgen te maken. Hetzelfde geldt voor databanken (waarbij de producent van een databank het recht krijgt om het gebruik van de databank of het kopiëren van de databank te verbieden) en knowhow/bedrijfsgeheimen (bv. klantenlijsten, productieprocessen, …) die recent onder Europese impuls bijkomende wettelijke bescherming verkregen (zie hierover onze eerdere nieuwsbrief: link).

Auteursrechten, databanken en knowhow genieten onder meer bescherming via Europese richtlijnen die reeds werden omgezet in Brits nationaal recht (bv. in de “Trade Secrets Regulation” (SI 2018 No. 597)). Deze nationale wetten blijven ook na een ‘hard Brexit’ bestaan, zodat er niet meteen drastische gevolgen zijn voor uw auteursrechten, databanken en knowhow in het Verenigd Koninkrijk.

Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zou kunnen beslissen om haar nationale wetgeving aan te passen, zodat de bescherming niet meer Europees geharmoniseerd zal zijn. Ook zal zij zich niet aan de rechtspraak van het Hof van Justitie moeten houden. Verschillen in interpretatie en actiemogelijkheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn.

Ook de recent goedgekeurde nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (zie hiervoor onze nieuwsflash – link) zal niet worden omgezet in Brits nationale wetgeving en dus aldaar gevestigde rechthebbenden of dienstverleners niet impacteren.

Europese octrooien

De impact van Brexit op octrooien is eerder beperkt. De regelgeving met betrekking tot Europese octrooien is grotendeels geharmoniseerd in het Europees Octrooiverdrag dat niet in het kader van de EU werd gesloten. Het betreft in feite niet meer dan een bundeling van nationale octrooien.

Het Verenigd Koninkrijk zal ook na een ‘hard Brexit’ nog steeds deel uitmaken van het Europees Octrooiverdrag zodat een Europees octrooi – indien ook beschermd in het Verenigd Koninkrijk – op dezelfde wijze beschermd zal blijven.

Het toekomstige Europees octrooi met eenheidswerking, dat de houder – zoals dat al het geval is bij Uniemerken en – modellen – met één registratie meteen bescherming geeft in alle lidstaten van de EU, zal na de Brexit echter aan de Britten voorbijgaan.

Aarzel niet ons te contacteren om de impact van de Brexit op uw onderneming na te gaan.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: IT & IP